Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wodociągi i kanalizacja II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BUINB-MZP-0160 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wodociągi i kanalizacja II
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Nie dopuszcza się nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach projektowych.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas dwóch sprawdzianów pisemnych natomiast efekty uczenia się określone dla zajęć projektowych będą weryfikowane poprzez ustną obronę przygotowanych projektów.

3. W zależności od przyjętych ustaleń władz PW dopuszcza się prowadzenie zajęć zdalnie oraz zdalne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się

4. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów oraz części projektowych. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen.

5. Ocena ze sprawdzianów przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

6. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

7. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

8. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Arkusze z pytaniami i zadaniami oraz miejscem na odpowiedzi będą dostarczane przez prowadzącego. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione. W przypadku zaliczeń przeprowadzanych w sposób zdalny niezbędne jest posiadanie komputera oraz dostępu do Internetu.

9. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

10. Rejestrowanie dźwięku i obrazu ruchomego przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. Rejestrowania obrazów nieruchomych związanych z zajęć jest dozwolone za zgodą prowadzącego.

11. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Ciemnicka
Prowadzący grup: Justyna Ciemnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Sikorski
Prowadzący grup: Rafał Gałczyński, Mikołaj Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Sikorski
Prowadzący grup: Rafał Gałczyński, Mikołaj Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Sikorski
Prowadzący grup: Rafał Gałczyński, Mikołaj Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.