Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje sprężone i prefabrykowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BUKBU-MZP-0231
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje sprężone i prefabrykowane
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 3, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas sprawdzianu pisemnego.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianu pisemnego i ćwiczeń projektowych. Ocena końcowa jest średnią ocen z projektu i wykładu.

4. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z wykładów przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student ma prawo przystąpić do sprawdzianu w dwóch wybranych terminach przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Za zgodą prowadzącego student może przystąpić do sprawdzianu w dodatkowych terminach jedynie w wypadkach losowych. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

6. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Korzystanie z jakichkolwiek metod porozumiewania się piszącego sprawdzian z innymi osobami (poza prowadzącym) lub źródłami informacji jest zabronione i traktowane będzie jako złamanie regulaminu z powiadomieniem Dziekana. W wypadku sprawdzianu metodą on-line student po zakończeniu czasu przeznaczonego na pisanie sprawdzianu skanuje wszystkie strony przed kamerą internetową z zapisem przez prowadzącego, a następnie bezzwłocznie skanuje lub fotografuje wszystkie strony i wysyła przy pomocy programu MS-Teams lub uczelnianego adresu mailowego wraz z oświadczeniem o samodzielności napisania pracy.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. Prowadzący może po sprawdzeniu pracy pisemnej podjąć decyzję o weryfikacji samodzielności pracy studenta w formie sprawdzianu ustnego.

8. Rejestrowanie przez studentów w trakcie zajęć, bez zgody prowadzącego dźwięku i obrazu w jakiejkolwiek formie jest zabronione i będzie traktowane, jako złamanie praw autorskich.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego sprawdzianu w terminie uzgodnionym ze Starostą roku.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas sprawdzianu pisemnego.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianu pisemnego i ćwiczeń projektowych. Ocena końcowa jest średnią ocen z projektu i wykładu.

4. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z wykładów przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student ma prawo przystąpić do sprawdzianu w dwóch wybranych terminach przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Za zgodą prowadzącego student może przystąpić do sprawdzianu w dodatkowych terminach jedynie w wypadkach losowych. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

6. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Korzystanie z jakichkolwiek metod porozumiewania się piszącego sprawdzian z innymi osobami (poza prowadzącym) lub źródłami informacji jest zabronione i traktowane będzie jako złamanie regulaminu z powiadomieniem Dziekana. W wypadku sprawdzianu metodą on-line student po zakończeniu czasu przeznaczonego na pisanie sprawdzianu skanuje wszystkie strony przed kamerą internetową z zapisem przez prowadzącego, a następnie bezzwłocznie skanuje lub fotografuje wszystkie strony i wysyła przy pomocy programu MS-Teams lub uczelnianego adresu mailowego wraz z oświadczeniem o samodzielności napisania pracy.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. Prowadzący może po sprawdzeniu pracy pisemnej podjąć decyzję o weryfikacji samodzielności pracy studenta w formie sprawdzianu ustnego.

8. Rejestrowanie przez studentów w trakcie zajęć, bez zgody prowadzącego dźwięku i obrazu w jakiejkolwiek formie jest zabronione i będzie traktowane, jako złamanie praw autorskich.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego sprawdzianu w terminie uzgodnionym ze Starostą roku.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)