Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Angielska terminologia techniczna w inżynierii środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-IS000-ISP-0120
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Angielska terminologia techniczna w inżynierii środowiska
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 6, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie i analiza w języku angielskim zagadnień związanych z ochroną środowiska, jak również kształtowanie postaw proekologicznych. W trakcie kursu student nauczy się rozumieć teksty naukowe, prezentować wyniki badań, zajmować stanowisko w dyskusji, pisać streszczenia, raporty i abstrakty.

Pełny opis:

Słownictwo angielskie obejmujące następującą tematykę:

1. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. (Natural resources. Sustainable management of natural resources)

2. Poznawanie i doskonalenie słownictwa ogólnoinżynierskiego i technicznego.

3. Świadomość rozwoju zrównoważonego (Raising sustainability awareness)

4. Źródła energii. Zasoby nieodnawialne i odnawialne. (Sources of energy. Non-renewables and renewables)

5. Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji w języku angielskim.

6. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Racjonalne wykorzystanie energii. (Use of alternative sources of energy. Energy conservation.)

7. Uczenie umiejętności prezentacji wyników.

8. Ochrona środowiska. Ochrona przed odpadami (Protection of the environment. Disposing of waste)

9. Doskonalenie umiejętności rozumienia tesktów naukowych.

10. Ochrona wód i powietrza (Water and air protection)

11. Poznawanie i doskonalenie słownictwa specjalistycznego w zakresie: zasoby naturalne, źródła energii odnawialne i nieodnawialne, źródła alternatywne; gospodarka odpadami, oczyszczania ścieków; ochrona wody i powietrza; rozwój zrównoważony i podnoszenie jego świadomości

12. Uczenie pisania streszczenia, abstraktu, raportu, korespondencji służbowej.

Literatura:

Evans, V. and E. Blum.2013. Environmental Science. Express Publishing; Glendinning, E. and A. Pohl. 2010. Technology 2. Oxford University Press;

Lambert, V. and E. Murray. 2003. Everyday Technical English. Pearson Education Ltd. ;

Mackenzie A. et al. 2000. Ekologia. Wyd. Nauk. PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Efektem kursu będzie poznanie i udoskonalenie słownictwa specjalistycznego w zakresie ekologii i inżynierii środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu znajduje się w Informacjach o zajęciach w cyklu 2021L

Formalnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia językowe; dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną maksymalnie na dwóch zajęciach. Student jest zobowiązany przynieść usprawiedliwienie nieobecności w ciągu dwóch kolejnych tygodni; po tym czasie usprawiedliwienie nie będzie uwzględniane. Student ma obowiązek posiadać na zajęciach materiały wskazane przez wykładowcę. Aby uzyskać zaliczenie semestru, student musi wykazać się opanowaniem w dostatecznym stopniu wskazanej literatury. Stopień opanowania materiału oceniany jest na podstawie: wypowiedzi ustnych i przygotowanych prezentacji, pisemnych prac kontrolnych (co najmniej jednej w semestrze), prac domowych (i innych prac dodatkowych zleconych przez wykładowcę).

Metody dydaktyczne: prezentacja zagadnień z wykorzystaniem multimediów, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna, film, praca z tekstem czytanym; rozumienie ze słuchu, praca z tekstem słuchanym; wypowiedzi studentów na wskazany temat, prezentacje, tłumaczenie na polski i na angielski; rozwiązywanie ćwiczeń leksykalno-gramatycznych; pisanie streszcezń, abstraktów, raportów i korespondencji służbowej.

Wpis oceny uzyskuje się na ostatnim zajęciu w semestrze (niezbędny jest indeks i karta); w przypadku niespełnienia warunków uzyskania oceny w tym terminie, student ma prawo ubiegać się o uzyskanie zaliczenia w sesji egzaminacyjnej.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Prałat
Prowadzący grup: Karol Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Prałat
Prowadzący grup: Karol Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Prałat
Prowadzący grup: Karol Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Prałat
Prowadzący grup: Karol Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Prałat
Prowadzący grup: Karol Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Prałat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Młotkowska
Prowadzący grup: Patrycja Młotkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kochanek
Prowadzący grup: Krzysztof Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kochanek
Prowadzący grup: Krzysztof Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)