Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-IS000-ISP-0172 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia - laboratorium
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 2, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć praktycznych:

45

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodyką analizy objętościowej, analizy wagowej, analizy spektrofotometrycznej oraz analizy jakościowej wybranych związków chemicznych, a także skróconej analizy wody i gleby.

Pełny opis:

L1 - Ćwiczenia organizacyjne, przepisy BHP obowiązujące na pracowni chemicznej / Wprowadzenie do chemii analitycznej

L2 - Analiza wagowa: wagi i ważenie, ilościowe oznaczanie wody krystalizacyjnej w solach uwodnionych / Metodyka opracowywania wyników oraz przygotowywania sprawozdania z ćwiczeń

L3 - Wprowadzenie do analizy miareczkowej / Alkacymetria: acydymetryczne oznaczanie NaOH, alkalimetryczne oznaczanie CH3COOH

L4 - Redoksymetria: manganianometryczne oznaczanie Fe2+, jodometryczne oznaczanie Cu2+

L5 - Argentometria: ilościowe oznaczanie jonów chlorkowych

L6 - Kompleksonometria: ilościowe oznaczanie jonów Mg2+

L7 - Metody oznaczania pH / Oznaczanie pH w wodach naturalnych i roztworach wodnych

L8 - Reakcje grupowe wybranych związków organicznych

L9 - Ilościowa analiza spektrofotometryczna (oznaczanie białek)

L10 - Analiza wody pitnej i powierzchniowej: oznaczanie wybranych wskaźników fizycznych (temperatura, zapach, barwa, mętność) i wskaźników zasolenia (zasadowość, twardość, przewodność elektryczna)

L11 - Analiza wody pitnej i powierzchniowej: oznaczanie wybranych wskaźników biogennych (amoniak, azotany (III), azotany (V)) i tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT, ChZT)

L12 - Analiza gleby: oznaczanie wybranych właściwości fizycznych i chemicznych

L13 - Oznaczanie Fe w wodzie pitnej i powierzchniowej oraz Cd w wyciągu z gleby za pomocą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (pokaz)

L14 - Podsumowanie i uzupełnienie zaległości

L15 - Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Literatura:

1. Krzechowska M.: „Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego – ćwiczenia laboratoryjne”, OWPW, 2007,

2. Krzysztofik B., Krzechowska M., Chęciński J.: „Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego”, OWPW, 2000,

3. Hermanowicz W. i inni: „Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków”, Arkady, 1999,

4. Gajkowska-Stefańska L. i inni: „Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych, cz. I i II, OWPW, 1994,

5. Brogowski Z., Czerwiński Z.: "Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa cz. 2"; Wyd. SGGW, 1994

6. Praca zbiorowa pod red. Saturnina Zawadzkiego: „Gleboznawstwo”, Wyd. PWR i L, 1999.

7. Dojlido J., Zerbe J.: "Instrumentalne metody badania wody i ścieków", Wydawnictwo Arkady, 1997

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, niezbędną do rozwiązywania typowych, prostych zadań związanych z inżynierią środowiska.

Kod W01_04

Weryfikacja Pisemne sprawdziany obejmujące tematykę zajęć laboratoryjnych.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_W01_04

Powiązane efekty obszarowe T1A_W01

Efekt Ma ogólną wiedzę w zakresie oddziaływania zanieczyszczań na zdrowie i życie czlowieka. Zna zanieczyszczenia chemiczne działające kancerogennie, neurogennie czy mutagennie.

Kod W03_04

Weryfikacja Sprawdziany obejmujące tematykę zajęć laboratoryjnych.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_W03_04

Powiązane efekty obszarowe T1A_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów internetu oraz innych źródeł dotyczące wykorzystywania metod analizy chemicznej dla kontroli i oceny stanu środowiska naturalnego. Analizuje i interpretuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów laboratoryjnych. Potrafi formułować wnioski w oparciu o przeprowadzone samodzielnie doświadczenia.

Kod U01_01

Weryfikacja Pisemne sprawdziany obejmujące tematykę zajęć laboratoryjnych. Opracowania przeprowadzonych samodzielnie analiz.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_U01

Efekt Potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska metody analityczne.

Kod U09_01

Weryfikacja Opracowania samodzielnie przeprowadzonych analiz chemicznych.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_U09_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_U09

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Rozumie potrzebę samokształcenia oraz ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy o nowe rozwiązania stosowane w analizie chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem wód oraz gleby.

Kod K01_01

Weryfikacja Obserwacja podczas pracy

Powiązane efekty kierunkowe I1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_K01

Efekt Ma świadomość przemian chemicznych zachodzących w środowisku naturalnym oraz konieczności ich kontrolowania.

Kod K02_01

Weryfikacja Obserwacja podczas pracy

Powiązane efekty kierunkowe I1A_K02_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności usprawiedliwione.

2. Efekty uczenia się przypisane do ćwiczeń laboratoryjnych będą weryfikowane podczas sprawdzianów pisemnych oraz w ramach sprawozdań z ćwiczeń.

3. Każdorazowo przystąpienie do prac eksperymentalnych będzie poprzedzone sprawdzianem pisemnym dotyczącym tych zajęć. Warunkiem przystąpienia do prac doświadczalnych jest zaliczenie sprawdzianu.

4. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich 12-tu sprawdzianów pisemnych;

- wykonanie ćwiczeń i zaliczenie wszystkich 12-tu pisemnych sprawozdań z ćwiczeń.

5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z 12-tu kolokwiów pisemnych. Istnieje możliwość podniesienia/obniżenia oceny końcowej (o jeden stopień), w zależności od jakości sprawozdań z ćwiczeń oraz aktywności na zajęciach.

6. Oceny są przekazywane do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS, MS Teams, poczty elektronicznej lub osobiście. Oceny są przekazywane niezwłocznie (najpóźniej 7 dni po kolokwium).

7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach:

- w miarę możliwości technicznych będzie organizowane wykonanie ćwiczenia w 14-tym tygodniu sesji,

- w przypadku braku możliwości wykonania ćwiczenia, studenta obowiązuje uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego oraz szczegółowa odpowiedź ustna lub pisemna dotycząca ćwiczenia.

8. Student, który w związku z niezaliczeniem kolokwium nie został dopuszczony do ćwiczeń laboratoryjnych, ma prawo do poprawiania kolokwium w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wówczas:

- w miarę możliwości technicznych będzie organizowane wykonanie ćwiczenia w14-tym tygodniu sesji,

- w przypadku braku możliwości wykonania ćwiczenia, studenta obowiązuje uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego oraz szczegółowa odpowiedź ustna lub pisemna dotycząca ćwiczenia.

9. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze sprawdzianu pisemnego każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro), przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

10. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

11. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

12. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

13. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych student przestrzega zasad BHP i ppoż. Regulamin BHP/ppoż zostanie przedstawiony studentom na pierwszych zajęciach (zajęcia organizacyjne). Wtedy to studenci zobowiążą się na piśmie do przestrzegania zasad BHP/popż.

14. W zależności od przyjętych ustaleń władz PW dopuszcza się prowadzenie zajęć zdalnie oraz zdalne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kacprzak
Prowadzący grup: Małgorzata Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodyką analizy objętościowej, analizy wagowej, analizy spektrofotometrycznej oraz analizy jakościowej wybranych związków chemicznych, a także skróconej analizy wody i gleby.

Pełny opis:

"L1 - Ćwiczenia organizacyjne, przepisy BHP obowiązujące na pracowni chemicznej / Wprowadzenie do chemii analitycznej

L2 - Analiza wagowa: wagi i ważenie, ilościowe oznaczanie wody krystalizacyjnej w solach uwodnionych / Metodyka opracowywania wyników oraz przygotowywania sprawozdania z ćwiczeń

L3 - Wprowadzenie do analizy miareczkowej / Alkacymetria: acydymetryczne oznaczanie NaOH, alkalimetryczne oznaczanie CH3COOH

L4 - Redoksymetria: manganianometryczne oznaczanie Fe2+, jodometryczne oznaczanie Cu2+

L5 - Argentometria: ilościowe oznaczanie jonów chlorkowych

L6 - Kompleksonometria: ilościowe oznaczanie jonów Mg2+

L7 - Metody oznaczania pH / Oznaczanie pH w wodach naturalnych i roztworach wodnych

L8 - Reakcje grupowe wybranych związków organicznych

L9 - Ilościowa analiza spektrofotometryczna (oznaczanie białek)

L10 - Analiza wody pitnej i powierzchniowej: oznaczanie wybranych wskaźników fizycznych (temperatura, zapach, barwa, mętność) i wskaźników zasolenia (zasadowość, twardość, przewodność elektryczna)

L11 - Analiza wody pitnej i powierzchniowej: oznaczanie wybranych wskaźników biogennych (amoniak, azotany (III), azotany (V)) i tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT, ChZT)

L12 - Analiza gleby: oznaczanie wybranych właściwości fizycznych i chemicznych

L13 - Oznaczanie Fe w wodzie pitnej i powierzchniowej oraz Cd w wyciągu z gleby za pomocą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (pokaz)

L14 - Podsumowanie i uzupełnienie zaległości

L15 - Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

"

Literatura:

"1. Krzechowska M.: „Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego – ćwiczenia laboratoryjne”, OWPW, 2007,

2. Krzysztofik B., Krzechowska M., Chęciński J.: „Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego”, OWPW, 2000,

3. Hermanowicz W. i inni: „Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków”, Arkady, 1999,

4. Gajkowska-Stefańska L. i inni: „Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych, cz. I i II, OWPW, 1994,

5. Brogowski Z., Czerwiński Z.: ""Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa cz. 2""; Wyd. SGGW, 1994

6. Praca zbiorowa pod red. Saturnina Zawadzkiego: „Gleboznawstwo”, Wyd. PWR i L, 1999.

7. Dojlido J., Zerbe J.: ""Instrumentalne metody badania wody i ścieków"", Wydawnictwo Arkady, 1997"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.