Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-IS000-IZP-0142 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia - laboratorium
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

IN1A_06_02

Liczba godzin zajęć praktycznych:

30

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

Przygotowanie do zajęć - 15h; zapoznanie się z literaturą - 15h; opracowanie wyników - 10h; przygotowanie sprawozdania - 10h, przygotowanie się do zaliczenia - 20h.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodyką analizy objętościowej, analizy wagowej, analizy spektrofotometrycznej oraz analizy jakościowej wybranych związków chemicznych, a także skróconej analizy wody i gleby.

Pełny opis:

L1 - Ćwiczenia organizacyjne, przepisy BHP obowiązujące na pracowni chemicznej / Wprowadzenie do chemii analitycznej

L2 - Analiza wagowa: wagi i ważenie, ilościowe oznaczanie wody krystalizacyjnej w solach uwodnionych / Metodyka opracowywania wyników oraz przygotowywania sprawozdania z ćwiczeń

L3 - Wprowadzenie do analizy miareczkowej / Alkacymetria: acydymetryczne oznaczanie NaOH, alkalimetryczne oznaczanie CH3COOH

L4 - Redoksymetria: manganianometryczne oznaczanie Fe2+, jodometryczne oznaczanie Cu2+

L5 -Argentometria: ilościowe oznaczanie jonów chlorkowych

L6 - Metody oznaczania pH / Oznaczanie pH w wodach naturalnych i roztworach wodnych

L7 - Analiza wody pitnej i powierzchniowej: oznaczanie wybranych wskaźników fizycznych (temperatura, zapach, barwa, mętność) i wskaźników zasolenia (zasadowość, twardość, przewodność elektryczna)

L8 - Analiza wody pitnej i powierzchniowej: oznaczanie wybranych wskaźników biogennych (amoniak, azotany (III), azotany (V)) i tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT, ChZT)

L9 - Analiza gleby: oznaczanie wybranych właściwości fizycznych i chemicznych

L10 -Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Literatura:

1. Krzechowska M.: „Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego – ćwiczenia laboratoryjne”, OWPW, 2007,

2. Krzysztofik B., Krzechowska M., Chęciński J.: „Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego”, OWPW, 2000,

3. Hermanowicz W. i inni: „Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków”, Arkady, 1999,

4. Gajkowska-Stefańska L. i inni: „Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych, cz. I i II, OWPW, 1994,

5. Brogowski Z., Czerwiński Z.: "Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa, cz. 2"; Wyd. SGGW, 1994

6. Praca zbiorowa pod red. Saturnina Zawadzkiego: „Gleboznawstwo”, Wyd. PWR i L, 1999.

7. Dojlido J., Zerbe J.: "Instrumentalne metody badania wody i ścieków", Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1997

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się będą weryfikowane za wykonanie oraz zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność studenta na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i może być sprawdzana.

2. Efekty uczenia się będą weryfikowane za wykonanie oraz zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

3. Podstawą zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest: uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich 8 ćwiczeń laboratoryjnych. Stosowana jest następująca skala ocen, w zależności od ilości uzyskanych punktów: 91%-100% - 5,0; 81%-90% - 4,5; 71%-80% 4,0; 61%-70% - 3,5; 51%-60% - 3,0; 0%-50% - 2,0.

4. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac w trakcie zajęć.

5. Na zajęciach wyrównawczych studenci mają możliwość wykonania nieodrobionych ćwiczeń. Oceny za ćwiczenia studenci mogą poprawiać w ciągu semestru oraz w sesji zimowej.

6. Z powodu niezadowalających wyników, student powtarza całość zajęć laboratoryjnych.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych pod czas ćwiczeń laboratoryjnych lub w terminach konsultacji do końca danego roku akademickiego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kacprzak
Prowadzący grup: Małgorzata Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

2

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Galyna Kotsay
Prowadzący grup: Galyna Kotsay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

2

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Galyna Kotsay
Prowadzący grup: Galyna Kotsay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.