Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miernictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-IS000-IZP-0251 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych dla potrzeb inżynierii środowiska, zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym, techniką pomiarów i opracowaniem wyników pomiarów.

Pełny opis:

W1 - Podstawowe wiadomości z geodezji. Jednostki miar. Układy współrzędnych stosowane w geodezji. Podstawowe wiadomości z kartografii, W2 - Rodzaje map, wykorzystywanie ich w pracach projektowych, W3 - Zasady wykonywania pomiarów - podstawowe wiadomości z teorii błędów. Pomiary sytuacyjne - pomiary odległości, pomiary kątowe i GPS. Orientowanie pomiarów, W4 - Osnowy geodezyjne, pomiar szczegółów. Opracowanie wyników prac pomiarowych, W5 - Kataster nieruchomości. Księgi wieczyste, W6 - Pomiary wysokościowe - metody pomiarów. Poziomy odniesienia, sieć reperów wysokościowych w Polsce, W7 - Niwelacja geometryczna, rodzaje. Niwelacja reperów, niwelacja trasy, W8 - Niwelacja powierzchniowa. Niwelacja trygonometryczna, W9 - Sporządzanie map wielkoskalowych: prace przygotowawcze, metody kartowania. Treść mapy zasadniczej. Mapa jako element SIT. Geodezyjne opracowanie projektu, W10 - Sprawdzian Końcowy.

Literatura:

1. Kosiński W., Geodezja, SGGW 2002.

2. Wójcik M., Wyczółek I., Geodezja, Wyd. PP 2002.

3. Przewłocki S., Geodezja dla Inżynierii Środowiska, PPWK 2001.

4. Kietlińska Z., Walczak S., Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym, WSiP 1997.

5. Kamele C., Lipiński M., Geodezja, PPWK 2001.

6. Kietlińska Z., Podstawy inżynierskich pomiarów geodezyjnych, Wyd. PW 1991.

Efekty uczenia się:

W02_01 - Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań geodezji w różnych dyscyplinach inżynierskich powiązanych z inżynierią środowiska.

W08_03 - Ma wiedzę ogólną obejmującą podstawowe zagadnienia prawne związane z przedsięwzięciami: kataster nieruchomości, księgi wieczyste.

U01_01 - Potrafi pozyskiwać informacje z map wykorzystywanych do celów projektowych.

U07_01 - Potrafi posługiwać się podstawowymi geodezyjnymi programami obliczeniowymi: WINKALK, MICROMAP.

Metody i kryteria oceniania:

1. Z uwagi na treści przekazywane na wykładach, niezbędne do równoległego realizowania ćwiczeń projektowych, obecność studentów na wykładach jest wskazana.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się podczas sprawdzianu końcowego na ostatnich zajęciach w semestrze.

3. Wykłady prowadzone są w sposób zdalny (MS TEAMS), z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Do zaliczenia przedmiotu niezbędna jest pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego obejmującego znajomość zagadnień omawianych na zajęciach, ocenianego

w skali: 2,0 - ocena niedostateczna; 3,0 - ocena dostateczna; 3,5 - ocena ponad dostateczna; 4,0 - ocena dobra; 4,5 - ocena ponad dobra oraz 5,0 - ocena bardzo dobra.

4. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji we wcześniej uzgodnionych terminach. Do kontaktu wykorzystywane są platformy komunikacyjne MS Teams oraz Portaliusz, z których studenci pobierają tematy prac, przykładowe rozwiązania i inne materiały. Student może poprawić ocenę z przedmiotu w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia przed zakończeniem zajęć w semestrze.

5. Na sprawdzianie końcowym student otrzymuje arkusz z zadaniami i pytaniami. Student używać może wyłącznie przyborów do pisania i kreślenia. Niedopuszczalne jest używanie telefonów komórkowych.

6. Stwierdzenie podczas sprawdzianu końcowego niesamodzielności pracy lub użycia materiałów i urządzeń innych niż przybory do pisania i kreślenia skutkuje oceną niedostateczną, bez możliwości jej poprawienia i niezaliczeniem przedmiotu.

7. W trakcie zajęć zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.