Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miernictwo - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-IS000-IZP-0252 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo - projekt
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych dla potrzeb inżynierii środowiska, zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym, techniką pomiarów i opracowaniem wyników pomiarów.

Pełny opis:

P1 - Skale i podziałki (wykonanie arkusza), P2 - Pomiary odległości, taśma stalowa, elektroniczny pomiar odległości, opracowanie wyników pomiaru, P3 - Pomiary kątowe, tyczenie kątów prostych - węgielnica, P4 - Budowa teodolitu, P5 - Warunki geometryczne teodolitu (rektyfikacja). Pomiar kątów metodą zwykłą, P6 - Rachunek współrzędnych, obliczanie ciągu poligonowego, P7 - Obliczanie i pomiar powierzchni (wykonanie arkusza), P8 - Obliczanie i pomiar powierzchni (wykonanie arkusza) c.d., P9 - Pomiary wysokościowe, budowa niwelatora ze śrubą elewacyjną i samopoziomującego, łaty, P10 - Rektyfikacja niwelatora i pomiar niwelatorem. Opracowanie wyników pomiaru.

Literatura:

1. Kosiński W., Geodezja, SGGW 2002.

2. Wójcik M., Wyczółek I., Geodezja, Wyd. PP 2002.

3. Przewłocki S., Geodezja dla Inżynierii Środowiska, PPWK 2001.

4. Kietlińska Z., Walczak S., Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym, WSiP 1997.

5. Kamele C., Lipiński M., Geodezja, PPWK 2001.

6. Kietlińska Z., Podstawy inżynierskich pomiarów geodezyjnych, Wyd. PW 1991.

Efekty uczenia się:

W02_01 - Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań geodezji w różnych dyscyplinach inżynierskich powiązanych z inżynierią środowiska.

W07_01 - Zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań geodezyjnych: taśma stalowa, węgielnica, teodolit, niwelator itp.

U07_01 - Potrafi posługiwać się podstawowymi geodezyjnymi programami obliczeniowymi: WINKALK, MICROMAP.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność studentów na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się na poszczególnych zajęciach

w semestrze i obejmuje ocenę wykonywanych przez studentów zadanych prac obliczeniowych i pomiarowych oraz ocenę wyniku sprawdzianu końcowego.

3. Ćwiczenia projektowe prowadzone są w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem pracy studenta na zajęciach i w domu oraz indywidualnego zaangażowania w pomiarach terenowych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie trzech ocenianych prac wykonanych przez studenta na zajęciach i w domu oraz zaliczenie sprawdzianu pisemnego, przy przyjęciu skali ocen: 2,0 - ocena niedostateczna; 3,0 - ocena dostateczna; 3,5 - ocena ponad dostateczna; 4,0 - ocena dobra; 4,5 - ocena ponad dobra oraz 5,0 - ocena bardzo dobra.

4. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji w uzgodnionych terminach. Do kontaktu wykorzystywana jest również platforma Portaliusz. Student może poprawić ocenę z przedmiotu w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia przed zakończeniem zajęć w semestrze.

5. Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu lub posługiwanie się przez studenta niedozwolonymi materiałami, bądź urządzeniami elektronicznymi skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej, bez możliwości jej poprawienia i niezaliczeniem przedmiotu. Podczas zajęć i podczas sprawdzianu zabronione jest używanie telefonów komórkowych.

6. W trakcie zajęć zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.