Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium automatyki i pomiarów wielkości fizycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TC000-ISP-0273
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium automatyki i pomiarów wielkości fizycznych
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 3, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i sprawdzana. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący grupę zajęciową studenta na podstawie pisemnego usprawiedliwienia, dostarczonego przez studenta w terminie do 14 dni od daty nieobecności. Nieobecność usprawiedliwiona musi zostać odpracowana w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

2. Student bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Laboratorium Automatyki i Pomiarów Wielkości Fizycznych.

3. Efekty uczenia się przypisane do laboratorium będą weryfikowane na podstawie ustnych kolokwiów i sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Studenci wykonują ćwiczenia w dwuosobowych grupach. Dopuszcza się istnienie grup trzyosobowych w przypadku nieparzystej liczby studentów w grupie zajęciowej.

4. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 12 ustnych kolokwiów i 12 sprawozdań. Zarówno kolokwia, jak i sprawozdania podlegają ocenie numerycznej zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej, tzn. do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny dostatecznej - 3,0.

5. Kolokwia ustne przeprowadzane są w trakcie zajęć. Zakres materiału obowiązujący na każde z kolokwiów jest zawarty w instrukcjach laboratoryjnych udostępnianych studentom na platformie Moodle ePW. Poprawa ocen niedostatecznych odbywa się w terminie uzgodnionym z prowadzących (konsultacje bądź laboratorium poprawkowe). Dopuszcza się poprawianie ocen pozytywnych na prośbę studenta.

6. Sprawozdania z wykonanego ćwiczenia należy oddać w ciągu 7 dni po jego przeprowadzeniu. Studenci wykonują sprawozdania przy użyciu odpowiedniego oprogramowania (np. MS Office) i przekazują prowadzącemu za pomocą platformy Moodle ePW. Wykonane sprawozdania sprawdzane i oceniane są w najszybszym możliwie terminie. Sprawozdania wykonane niepoprawnie oddawane są studentom. Czas na oddanie poprawionego sprawozdania wynosi 7 dni.

7. Studentowi, który zaliczył wszystkie kolokwia i sprawozdania, wystawia się ocenę końcową na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich pozytywnych ocen

z kolokwiów i sprawozdań, zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej. Skala ocen jest następująca:

• od 4,71 – bardzo dobry (5,0),

• od 4,21 do 4,70 – ponad dobry (4,5),

• od 3,71 do 4,20 – dobry (4,0),

• od 3,21 do 3,70 – dość dobry (3,5),

• od 3,00 do 3,20 – dostateczny (3,0).

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć bez zgody prowadzącego jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego semestru w terminach konsultacji.

11. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

12. W przypadku zmiany formy zajęć ze stacjonarnych na zdalne, regulamin przedmiotu oraz sposób odbywania się zajęć zostaną dostosowane odpowiednio do sytuacji.

13. Ze względu na zajęcia prowadzone na stanowiskach z monitorami ekranowymi studentka będąca w ciąży jest zobowiązana do poinformowania o tym kierownika przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lęcki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lęcki
Prowadzący grup: Jakub Lęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Trafczyński
Prowadzący grup: Marian Trafczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-04)