Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TC000-IZP-0102
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Elementy modułu:

Wykład

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie zarządzania jakością.

Treści kształcenia:

W1 - Zarządzanie jakością - wprowadzenie: interpretacja kategorii jakości, zarządzanie - definicje; W2 - Etapy rozwoju zarządzania jakością, strategiczne znaczenie jakości w przedsiębiorstwie, uwarunkowania procesu kształtowania jakości; W3 - Koncepcje zarządzania jakością: cykl Deminga, Kaizen, six sigma; W4 - TQM; W5 - Normalizacja jakości: rozwój normalizacji jakości, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO - działalność; W6 - Metody zarządzania jakością: podział metod zarządzania jakością, projektowanie eksperymentów (DOE), metoda QFD, dom jakości, analiza rodzajów skutków możliwych błędów (FMEA), statystyczne sterowanie procesem (SPC), karty kontrolne Shewarta, kanban, metoda 5S, metoda Poka-Yoke; W7 - Narzędzia zarządzania jakością: podział narzędzi zarządzania jakością, tradycyjne narzędzia zarządzania jakością: diagram Ishikawy, diagram Pareto; nowe narzędzia zarządzania jakością: diagram pokrewieństwa; dodatkowe narzędzia: burza mózgów; W8 - Systemy zarządzania w przedsiębiorstwie: system zarządzania jakością według normy ISO 9001, system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym według ISO/TS16949; W9 - System zarządzania środowiskiem według normy ISO 14001; system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN 18001, OHSAS 18001; W10 - System zarządzania jakością w laboratorium badawczym według ISO 17025; zintegrowane systemy zarządzania; W11 - Norma ISO 9001: szczegółowe omówienie normy, procedury systemowe i kontrola funkcjonowania systemu, budowanie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001, wdrażanie systemu w przedsiębiorstwie; W12 - Certyfikacja systemów zarządzania jakością: akredytacja, certyfikacja, audyty certyfikacyjne; W13 - Nagrody jakości: światowe nagrody jakości, europejskie nagrody jakości, krajowe i regionalne nagrody jakości - kryteria przyznawania, znaczenie nagród, aspekt marketingowy nagród jakości; W14 - Koszty jakości: definicja, rodzaje kosztów jakości, koszty jakości wg TQM i norm

Literatura:

1. Praca zbiorowa pod red. Bagiński J.: Menedżer jakości, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2000

2. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

3. Pyzdrek T.: Quality Engineering Handbook, Marcel Dekker, 2010

4. Żemigała M.: Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 2008

5. czasopismo Problemy jakości

6. PN-EN ISO 9000:2015 System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, PN-EN ISO 9001:2015 System zarządzania jakością – Wymagania

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W19:

Ma podstawową wiedzę dotyczącą: koncepcji zarządzania jakością; metod i narzędzi zarządzania jakością; systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP; certyfikacji systemów zarządzania jakością; kosztów jakości.

Weryfikacja:

kolokwium testowe (W1 - W14), pisemne opracowanie na zadany temat (W2-W14)

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP oraz integrować te dane, dokonywać ich interpretacji, a także formułować opinie.

Weryfikacja:

kolokwium testowe (W1 - W14), Pisemne opracowanie na zadany temat (W2-W14)

Efekt U05:

Ma umiejętność samokształcenia się w zakresie zarządzania jakością.

Weryfikacja:

Pisemne opracowanie na zadany temat (W2-W14)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach jest zalecana.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas kolokwium testowego, który odbędzie się na ostatnich zajęciach w formie elektronicznej. Dodatkowo studenci otrzymają do napisania pracę zaliczeniową na zadany przez prowadzącego temat. Praca będzie opracowywana przez studentów w 2-3 osobowych grupach.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 11 punktów z kolokwium testowego oraz 10 punktów z pracy pisemnej. Z kolokwium przewiduje się 20 pkt, przy czym do zaliczenia wymaga się uzyskanie minimum 11 pkt. Za opracowanie można uzyskać do 20 pkt., przy czym do zaliczenia wymaga się uzyskania minimum 10 pkt. Łącznie można uzyskać 40 pkt. Przewiduje się jedno kolokwium poprawkowe, z którego można uzyskać 20 pkt (do zaliczenia niezbędne jest 11 pkt). Przeliczenie sumy punktów na ocenę końcową: <21 – 2,0 (niedostateczny); 21-25 – 3,0 (dostateczny); 26-29 – 3,5 (dość dobry); 30-34 – 4,0 (dobry); 34-37 – 4,5 (ponad dobry); 38-40 – 5,0 (bardzo dobry).

4. Ilość punktów z kolokwium zaliczeniowego jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS (moduł sprawdziany) najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Ilość punktów z pracy zaliczeniowej jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zakończeniu terminu oddawania prac pisemnych. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS. Student może poprawiać kolokwium oraz pracę zaliczeniową w przypadku niedostatecznej ilości punktów, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

5. Student ma prawo przystąpić do dodatkowego terminu w przypadku otrzymania niewystarczającej ilości punktów w pierwszym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze testu elektronicznego, na Platformie Moodle (Portaliusz) lub Microsoft Forms, odbywa się on na telefonach komórkowych lub komputerach studentów. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze są zabronione.

7. Zgodnie z § 19 punkt 4 Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej: Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji ustalanych indywidualnie za pomocą platformy MS Teams.

10. Na zajęciach dopuszczalna jest praca zdalna, która regulowana jest stosowymi Zarządzeniami Rektora Politechniki Warszawskiej oraz wytycznych wewnętrznych dotyczących sposobu prowadzenia zajęć. Praca zdalna dotyczy wykładu.

11. Prowadzenie wykładów sprowadza się do spotkań z wykorzystaniem platformy MS Teams oraz upowszechniania opracowanych treści materiałów wykładowych za pomocą platformy Portaliusz dostępnych dla wszystkich studentów studiujących na Politechnice Warszawskiej.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)