Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TC000-IZP-0141
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna 1
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

CN1A_06_01


Liczba godzin zajęć praktycznych:

10 - ćwiczenia

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

20 - wykład

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie budowy materii.

Pełny opis:

Wykłady:

Wstępne wiadomości o materii. Cząstki elementarne. Izotopy. Trwałość jądra atomowego. Przemiany promieniotwórcze. Reakcje jądrowe i termojądrowe. Dualizm korpuskularno-falowy. Zasada nieoznaczoności. Funkcja falowa. Liczby kwantowe. Konfiguracja elektronowa pierwiastków. Klasyfikacja pierwiastków. Budowa atomu, a układ okresowy pierwiastków. Elektroujemność. Teoria wiązań chemicznych Lewisa-Kossela. Rodzaje wiązań chemicznych. Teoria orbitali molekularnych. Diatomowe cząsteczki homojądrowe. Diatomowe cząsteczki heterojądrowe. Rząd wiązania. Teoria wiązań walencyjnych. Hybrydyzacja orbitali atomowych. Metoda VSEPR. Związki kompleksowe. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Stany budowy materii - wprowadzenie. Układy koloidalne. Budowa substancji, a dysocjacja elektrolityczna i równowagi w roztworach elektrolitów. Wprowadzenie do procesów redoks.

Ćwiczenia:

Budowa i przemiany jąder atomowych. Znaczenie i wykorzystanie informacji izotopowej. Określanie stanu elektronu w atomie. Konfiguracja elektronowa pierwiastków. Układ okresowy i klasyfikacje piewiastków. Wiązania chemiczne w wybranych substancjach. Zastosowania teorii wiązań walencyjnych. Zastosowania teorii orbitali molekularnych. Zastosowania metody VSEPR. Koncepcje kwasów i zasad. Wybrane reakcje w roztworach elektrolitów. Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji redoks.

Literatura:

1. Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa 2006.

2. Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej, tom I - III, PWN, Warszawa, 2005. 3. Kołos W., Sadlej J.: Atom i cząsteczka, WNT, Warszawa, 2007. 4. Pajdowski J.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 2002. 5. Snyder M.K.: Chemia. Struktura i reakcje, WNT, Warszawa, 1975.

Efekty uczenia się:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Posiada podstawową wiedzę, z zakresu chemii nieorganicznej, fizycznej i organicznej, o budowie materii oraz budowie i właściwościach układów mikro- i makroskopowych, niezbędną do rozwiązywania problemów inżynierskich

Kod W01_04

Weryfikacja Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe C1A_W01_04

Powiązane efekty obszarowe T1A_W01

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Ma umiejętność samokształcenia się.

Kod U05_01

Weryfikacja Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe C1A_U05_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_U05

Efekt Potrafi przedstawiać otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski

Kod U08_02

Weryfikacja Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe C1A_U08_02

Powiązane efekty obszarowe T1A_U08

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozszerzania wiedzy z chemii ogólnej, pozwalającą w przyszłości rozwiązywać problemy technologiczne.

Kod K01_01

Weryfikacja Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe C1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu znajduje się w Informacjach o zajęciach w cyklu 2020Z

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)