Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Angielska terminologia chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TC000-MZP-0150 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Angielska terminologia chemiczna
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Instytut Chemii

Zakład Chemii i Technologii Organicznej

Kod wydziałowy:

CN2A_13

Liczba godzin zajęć praktycznych:

0

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

10

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: znajomości słownictwa i zwrotów w języku angielskim, rozumienia specjalistycznych, anglojęzycznych dokumentów, komunikowania się w języku angielskim, a także przygotowywania krótkich opracowań i prezentacji w języku angielskim w obszarze technologii rafineryjnej i petrochemicznej, a także bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska w technologii rafineryjnej i petrochemicznej.

Pełny opis:

C1 - C3 - Terminologia dotycząca przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego (wydobycie, transport, magazynowanie i wstępna przeróbka ropy naftowej, właściwości fizyczne i chemiczne surowców przemysłu naftowego, procesy technologiczne, aparatura przemysłowa, produkty przemysłu naftowego, komponenty i dodatki uszlachetniające, właściwości fizyczne i chemiczne produktów przemysłu naftowego, transport, magazynowanie i dystrybucja produktów przemysłu naftowego); czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników; ćwiczenia doskonalące umiejętność użycia słów; ćwiczenia doskonalące umiejętność komunikowania się; C4 - Słownictwo związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników; ćwiczenia doskonalące umiejętność użycia słów; ćwiczenia doskonalące umiejętność komunikowania się; Terminologia dotycząca ochrony środowiska w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników; ćwiczenia doskonalące umiejętność użycia słów; ćwiczenia doskonalące umiejętność komunikowania się; C5 - C6 - Publikacje i opracowania w języku angielskim - zapoznanie z typowymi zwrotami stosowanymi podczas przygotowywania publikacji i opracowania, a szczególnie ich streszczeń; czytanie i tłumaczenie fragmentów anglojęzycznych publikacji; przygotowanie streszczenia opracowania (w ramach zadania domowego); C7 - C8 - Referaty i prezentacje w języku angielskim - zapoznanie z typowymi zwrotami stosowanymi podczas wygłaszania referatu i przedstawiania prezentacji; czytanie i tłumaczenie anglojęzycznych referatów; opracowanie krótkiej prezentacji (w ramach zadania domowego).

Literatura:

1. Brieger N., Pohl A.: Technical English, Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing Ltd, 2002; 2. Charmas M.: English for Students of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2008; 3. Lansford L.: Tech Talk Intermediate Workbook, Oxford University Press, 2009; 4. Ibbotson M.: Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2008; 5. PN-ISO 1998 - Petroleum Industry, Terminology (Parts: 1 - 7); 6. Praca zbiorowa: Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004; 7. Praca zbiorowa: Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004; 8. Semeniuk B., Maludzińska G.: Słownik chemiczny polsko-angielski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003; 9. Semeniuk B., Maludzińska G.: Słownik chemiczny angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003; 10. Czekierda K.: Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody, Polish-English, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996; 11. Czekierda K.: Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody, English-Polish, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996; 12. Gottschall W. C., Walters D. B.: Laboratory Health and Safety Dictionary, Wiley-Blackwell, 2001; 13. Porteous A.: Dictionary of Environmental Science and Technology, Wiley-Blackwell, 2008; 14. Evans V., Dooley J., Haghighat S. A.: Petroleum I, Express Publishing, Newbury 2012; 15. Evans V., Dooley J., Haghighat S. A.: Petroleum II, Express Publishing, Newbury 2013

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U02

Potrafi komunikować się w języku angielskim w zakresie technologii rafineryjnej i petrochemicznej, a także bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska w technologii rafineryjnej i petrochemicznej.

Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy (C1 - C8); Kolokwium (C1 - C4); Zadanie domowe (C5 - C8)

Efekt U03

Potrafi przygotować streszczenie opracowania w języku angielskim w zakresie technologii rafineryjnej i petrochemicznej.

Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy (C5 - C6), Zadanie domowe (C5-C6)

Efekt U04

Potrafi przygotować krótką prezentację w języku angielskim w zakresie technologii rafineryjnej i petrochemicznej.

Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy (C7 - C8), Zadanie domowe (C7 - C8)

Efekt U06

Posiada umiejętności językowe umożliwiające komunikowanie się, korzystanie ze specjalistycznych dokumentów oraz opracowywanie streszczeń opracowań i krótkiej prezentacji w zakresie technologii rafineryjnej i petrochemicznej w języku angielskim.

Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy (C1 - C8); Kolokwium (C1 - C4); Zadanie domowe (C5 - C8)

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01

Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia znajomości języka angielskiego, w tym w zakresie przydatnym dla technologa zatrudnionego w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.

Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy (C1 - C8); Kolokwium (C1 - C4); Zadanie domowe (C5 - C8)

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Brak jest rekomendacji lub ograniczeń, wynikających z wymaganej kolejności realizowania przedmiotów w planie studiów, odnośnie uczestnictwa studenta w ćwiczeniach audytoryjnych.

2. Obecność studenta na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa i jest sprawdzana przez prowadzącego zajęcia. Podczas ćwiczeń audytoryjnych są dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności studenta. Usprawiedliwienia nieobecności studenta dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta.

3. Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie: dwóch kolokwiów obejmujących tematykę ćwiczeń audytoryjnych, aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach podczas ćwiczeń audytoryjnych oraz dwóch zadań domowych przygotowanych przez studenta.

4. Kolokwia mają formę pisemną i podczas ich przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń z wyjątkiem długopisu lub pióra. Zadania domowe powinny być przygotowane i przekazane przez studenta drogą elektroniczną zgodnie z wytycznymi określonymi przez prowadzącego zajęcia.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów oraz złożenie dwóch zadań domowych zaakceptowanych przez prowadzącego zajęcia. Student może uzyskać z kolokwium maksimum 30 punktów. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 16 punktów. Zadanie domowe, zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia, jest oceniane w skali 3 – 5 punktów. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach podczas ćwiczeń audytoryjnych student może uzyskać maksimum 5 punktów. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane

w następujący sposób: < 38 punktów – 2,0 (dwa); 38 punktów – 45 punktów – 3,0 (trzy); 46 punktów – 53 punkty – 3,5 (trzy i pół); 54 punkty – 61 punktów – 4,0; (cztery); 62 punkty – 69 punktów – 4,5 (cztery i pół); 70 punktów – 75 punktów – 5,0 (pięć).

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium przeprowadzonym w terminie podstawowym lub niezaliczenia kolokwium, przeprowadzonego w terminie podstawowym, student ma prawo do jednorazowego przystąpienia do kolokwium w terminie dodatkowym. W przypadku niezaakceptowania zadania domowego przez prowadzącego zajęcia w terminie podstawowym student ma prawo do jednorazowego złożenia poprawionego zadania domowego w terminie dodatkowym. Terminy podstawowe i terminy dodatkowe są określone w harmonogramie ćwiczeń audytoryjnych.

7. Wyniki z kolokwiów są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwiów w terminach podstawowych, a w przypadku przystępowania studenta do kolokwiów w terminach dodatkowych niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwiów w terminach dodatkowych. Wyniki z zadań domowych są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu zadań domowych w terminie podstawowym, a w przypadku złożenia zadań domowych przez studenta w terminie dodatkowym, niezwłocznie po złożeniu zadań domowych w terminie dodatkowym. Ocena z przedmiotu jest przekazywana do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wystawieniu.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studenta podczas ćwiczeń audytoryjnych jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do kolokwiów oraz zadań domowych do końca roku akademickiego, w którym student uczestniczył w ćwiczeniach audytoryjnych.

10. Student, który nie zaliczył przedmiotu, ma prawo do powtarzania ćwiczeń audytoryjnych i wówczas jest zobowiązany do: obecności na ćwiczeniach audytoryjnych, przystępowania do kolokwiów, a także składania zadań domowych na zasadach przedstawionych w regulaminie przedmiotu i z uwzględnieniem harmonogramu ćwiczeń audytoryjnych obowiązujących w semestrze, w którym student powtarza ćwiczenia audytoryjne.

Aneks do Regulaminu przedmiotu w związku z pandemią COVID-19

1. Traci moc pkt 2.

2. Pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie: dwóch kolokwiów obejmujących tematykę ćwiczeń audytoryjnych, aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach podczas ćwiczeń audytoryjnych oraz poprzez realizowanie zdalnie dodatkowych zadań wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia, a także dwóch zadań domowych przygotowanych przez studenta”.

3. Pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Student powinien przystępować do kolokwiów w terminie podstawowym. Kolokwia są realizowane zdalnie i podczas ich przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń, z wyjątkiem urządzeń umożliwiających studentowi przystąpienie do kolokwium i przesłanie kolokwium. Zadania dodatkowe i zadania domowe powinny być przygotowane i przekazane przez studenta drogą elektroniczną zgodnie z wytycznymi określonymi przez prowadzącego zajęcia”.

4. Pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów oraz złożenie dwóch zadań domowych zaakceptowanych przez prowadzącego zajęcia. Student może uzyskać z kolokwium maksimum 30 punktów. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 16 punktów. Zadanie domowe, zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia, jest oceniane w skali 3 – 5 punktów. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach podczas ćwiczeń audytoryjnych oraz poprzez realizowanie zdalnie dodatkowych zadań, wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia, student może uzyskać maksimum 5 punktów. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane w następujący sposób: < 38 punktów – 2,0 (dwa); 38 punktów – 45 punktów – 3,0 (trzy); 46 punktów – 53 punkty – 3,5 (trzy i pół); 54 punkty – 61 punktów – 4,0; (cztery); 62 punkty – 69 punktów – 4,5 (cztery i pół); 70 punktów – 75 punktów – 5,0 (pięć)”.

5. Pkt 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do kolokwium przeprowadzanego w terminie podstawowym lub niezaliczenia kolokwium, przeprowadzanego w terminie podstawowym, student ma prawo do jednorazowego przystąpienia do kolokwium w terminie dodatkowym. W przypadku niezaakceptowania zadania domowego przez prowadzącego zajęcia w terminie podstawowym student ma prawo do jednorazowego złożenia poprawionego zadania domowego w terminie dodatkowym. Terminy podstawowe i terminy dodatkowe są określone w harmonogramie ćwiczeń audytoryjnych. Terminy dodatkowe mogą być także indywidualnie uzgadniane ze studentami”.

6. Pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Wyniki z kolokwiów są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwiów w terminach podstawowych, a w przypadku przystępowania studenta do kolokwiów w terminach dodatkowych niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwiów w terminach dodatkowych. Wyniki z zadań domowych i dodatkowych zadań są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po wyznaczonym terminie podstawowym złożenia zadań, a w przypadku złożenia zadań domowych przez studenta w terminie dodatkowym niezwłocznie po terminie dodatkowym złożenia zadań domowych. Ocena z przedmiotu jest przekazywana do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wystawieniu”.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.