Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy rafineryjne i petrochemiczne - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TCTPE-MSP-0091 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy rafineryjne i petrochemiczne - projekt
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem.1, studia stacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa wyłącznie w wyznaczonych terminach (zwanych dalej „terminami obowiązkowymi”), podawanych do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach. Nieobecność na zajęciach w terminie obowiązkowym musi zostać usprawiedliwiona. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione, przy czym w przypadku nieobecności na zajęciach, na których przedstawiane są prezentacje opracowań projektowych, nieobecność musi zostać odpracowana w terminie poprawkowym lub w terminie konsultacji. W terminach zajęć nie będących terminami obowiązkowymi, obecność studenta jest zalecana.

2. Studenci na zajęciach są zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących nakazu zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz utrzymywania dystansu społecznego.

3. W ramach przedmiotu oceniana jest samodzielna praca studentów w 3- lub 4-osobowych grupach pod kierunkiem prowadzącego. Podział zadań wewnątrz grupy powinien być dostarczony prowadzącemu przez koordynatora danej grupy w terminie podanym na pierwszych zajęciach.

4. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane na podstawie przedstawionego opracowania projektowego, przesłanego w formie elektronicznej przed upływem wyznaczonego terminu, wraz z jego prezentacją ustną na zajęciach oraz odpowiedzią na pytania dotyczące treści projektu i/lub prezentacji.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedstawionego opracowania projektowego. Uzyskane oceny studenci poznają na zajęciach, na których prezentują wykonane opracowania projektowe. Oceny są następnie wpisywane do systemu USOS w ciągu 3 dni od ich wystawienia.

6. Na ocenę (w zakresie ±0.5) ma wpływ jakość odpowiedzi na indywidualne pytania

(od 1 do 3) dotyczące przypisanej studentowi części projektu, zadane po prezentacji przez grupę całości wykonanego opracowania projektowego. W przypadku braku odpowiedzi na żadne z pytań, student otrzymuje ocenę niedostateczną (2.0).

7. Poprawa oceny niedostatecznej odbywa się na zajęciach poprawkowych lub w terminie konsultacji i obejmuje prezentację całego opracowania projektowego wyłącznie przez studenta, który otrzymał ocenę 2.0, oraz odpowiedź na pytania dotyczące przypisanej studentowi części projektu.

8. W trakcie prezentacji opracowanego projektu oraz odpowiedzi na pytania studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów i urządzeń pomocniczych poza prezentacją

w formacie ppt/pptx/pdf wyświetlaną na komputerze zapewnionym przez prowadzącego.

9. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

10. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

11. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do ocenionego opracowania projektowego jego grupy do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

12. Jeżeli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedmiot będzie realizowany w całości w formule zdalnej, zawiesza się w całości obowiązywanie punktu 1. niniejszego regulaminu, a punkty 3.–5., 7. i 8. ulegają zmianie i/lub uzupełnieniu w sposób określony w punktach 13.–17.

13. Konsultacje dotyczące wykonywanych projektów odbywają się z zastosowaniem programu MS Teams.

14. Prezentacja opracowania projektowego przez grupę odbywa się w sposób zdalny, jako wideokonferencja w programie MS Teams. Wszyscy studenci muszą mieć dostęp do urządzenia z kamerą i mikrofonem, zapewniającego odpowiednią jakość przekazu audio i wideo. Po prezentacji studenci odpowiadają na pytania dotyczące treści projektu i/lub prezentacji.

15. Uzyskane oceny studenci poznają niezwłocznie po prezentacji opracowania projektowego i udzieleniu odpowiedzi na pytania.

16. Poprawa oceny niedostatecznej odbywa się w sposób opisany w punkcie 14.,

z zastrzeżeniem, że obejmuje prezentację całego opracowania projektowego wyłącznie przez studenta, który otrzymał ocenę 2.0, oraz odpowiedź na pytania dotyczące przypisanej studentowi części projektu. Termin poprawy uzgadniany jest z zainteresowanymi studentami.

17. W trakcie prezentacji opracowanego projektu oraz odpowiedzi na pytania studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów i urządzeń pomocniczych poza prezentacją

w formacie ppt/pptx/pdf udostępnianą prowadzącemu, wyświetlaną na urządzeniu używanym do uczestnictwa w wideokonferencji.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jarosiński
Prowadzący grup: Przemysław Jarosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jarosiński
Prowadzący grup: Przemysław Jarosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.