Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka ropy i produktów naftowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TCTPE-MZP-0231 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka ropy i produktów naftowych
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć praktycznych:

0

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

10

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: podstawowych pojęć związanych z logistyką ropy i produktów naftowych; procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ropy i produktów naftowych, a także przepływu odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ropy i produktów naftowych w celu zaspokojenia wymagań rynku; dystrybucji ropy i produktów naftowych; zagrożeń związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych; aktów prawnych związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych.

Pełny opis:

W1 - Charakterystyka rynku ropy i produktów naftowych; W2 - Istota logistyki i systemu logistycznego ropy oraz produktów naftowych; W3 - Relacje pomiędzy marketingiem a logistyką ropy i produktów naftowych; W4 - Zakres działalności, struktura organizacyjna i zasoby przykładowych firm zajmujących się logistyką ropy i produktów naftowych; W5 - W7 - Dystrybucja ropy i produktów naftowych; W8 - Zagrożenia i ryzyko związane z dystrybucją ropy i produktów naftowych; W9 - Akty prawne związane z dystrybucją ropy i produktów naftowych.

Literatura:

1. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009; 2. Niziński S.: Logistyka ogólna, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011; 3. Rydzkowski W.: Usługi logistyczne, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007; 4. Bozarth C.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007; 5. Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001; 6. Pikoń J.: Aparatura chemiczna, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1978; 7. Ficoń K.: Logistyka morska, Statki, porty, spedycja, Bel Studio, Warszawa 2010; 8. Różycki M.: Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, Tom 1, Wydawnictwo Mortiz, Mikołów 2010; 9. Różycki M.: Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, Tom 2, Wydawnictwo Mortiz, Mikołów 2010; 10. Różycki M.: Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, Tom 3, Wydawnictwo Mortiz, Mikołów 2010; 11. Janczak A.: ADR w spedycji i w magazynie, Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych, Zacharek - Dom Wydawniczy, Warszawa 2010; 12. Korzeniowski A.: Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006; 13. Kizyn M.: Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011; 14. Wierzejski T., Kędzior-Laskowska M.: Transport i specycja, EXPOL - P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., Włocławek 2014

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W06

Ma wiedzę z zakresu pojęć związanych z logistyką ropy i produktów naftowych; procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ropy i produktów naftowych, a także przepływu odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ropy i produktów naftowych w celu zaspokojenia wymagań rynku ropy i produktów naftowych; dystrybucji ropy i produktów naftowych; zagrożeń i ryzyka związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych; aktów prawnych związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych.

Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W9)

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie: podstawowych pojęć związanych z logistyką ropy i produktów naftowych; procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ropy i produktów naftowych, a także przepływu odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ropy i produktów naftowych w celu zaspokojenia wymagań rynku ropy i produktów naftowych; dystrybucji ropy i produktów naftowych; zagrożeń i ryzyka związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych; przepisów związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W9)

Efekt U12

Potrafi dobrać koncepcje i narzędzia logistyczne w zależności od typu produktów naftowych, uwzględniając właściwości fizyczne i chemiczne produktów naftowych, zagrożenie i ryzyko związane z produktami naftowymi oraz obowiązujące akty prawne.

Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W9)

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K02

Ma świadomość ważności i rozumie aspekty i skutki działalności związanej z logistyką produktów naftowych, w tym jej wpływ na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W9)

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Brak jest rekomendacji lub ograniczeń, wynikających z wymaganej kolejności realizowania przedmiotów w planie studiów, odnośnie uczestnictwa studenta w wykładach.

2. Obecność studenta na wykładach jest zalecana. Obecność studenta na wykładach, podczas których w terminie podstawowym jest przeprowadzane kolokwium, jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na wykładach, podczas których w terminie podstawowym jest przeprowadzane kolokwium, usprawiedliwienia nieobecności studenta dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta.

3. Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie kolokwium obejmującego tematykę wykładów.

4. Kolokwium ma formę pisemną i podczas jego przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń z wyjątkiem długopisu lub pióra.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium. Student może uzyskać maksimum 30 pkt z kolokwium. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 16 pkt. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane w następujący sposób: < 16 pkt – 2,0 (dwa); 16 pkt – 18 pkt – 3,0 (trzy); 19 pkt – 21 pkt – 3,5 (trzy i pół); 22 pkt – 24 pkt – 4,0 (cztery); 25 pkt – 27 pkt – 4,5 (cztery i pół); 28 pkt – 30 pkt – 5,0 (pięć).

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium przeprowadzonym w terminie podstawowym lub niezaliczenia kolokwium, przeprowadzonego w terminie podstawowym, student ma prawo do jednorazowego przystąpienia do kolokwium w terminie dodatkowym. Termin podstawowy i termin dodatkowy są określone w harmonogramie wykładów.

7. Wyniki z kolokwium i ocena z przedmiotu są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwium w terminie podstawowym, a w przypadku przystępowania studenta do kolokwium w terminie dodatkowym niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwium w terminie dodatkowym.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studenta podczas wykładów jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do kolokwium/kolokwiów do końca roku akademickiego, w którym student uczestniczył w wykładach.

10. Student, który nie zaliczył przedmiotu, ma prawo do powtarzania wykładów i wówczas jest zobowiązany do obecności na wykładach i przystępowania do kolokwium/kolokwiów na zasadach przedstawionych w regulaminie przedmiotu i z uwzględnieniem harmonogramu wykładów obowiązujących w semestrze, w którym student powtarza wykłady.

Aneks do Regulaminu przedmiotu w związku z pandemią COVID-19

1. Traci moc pkt 2.

2. Pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Student powinien przystąpić do kolokwium w terminie podstawowym. Kolokwium jest realizowane zdalnie i podczas jego przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń, z wyjątkiem urządzenia umożliwiającego studentowi przystąpienie do kolokwium i przesłanie kolokwium”.

3. Pkt 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do kolokwium przeprowadzanego w terminie podstawowym lub niezaliczenia kolokwium, przeprowadzanego w terminie podstawowym, student ma prawo do jednorazowego przystąpienia do kolokwium w terminie dodatkowym. Termin podstawowy jest określony w harmonogramie przedmiotu. Termin dodatkowy jest określony w harmonogramie przedmiotu lub może być indywidualnie uzgadniany ze studentem”.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.