Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka ropy i produktów naftowych - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TCTPE-MZP-0232
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka ropy i produktów naftowych - projekt
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć praktycznych:

20

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

0

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: podstawowych pojęć związanych z logistyką ropy i produktów naftowych; procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ropy i produktów naftowych, a także przepływu odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ropy i produktów naftowych w celu zaspokojenia wymagań rynku; dystrybucji ropy i produktów naftowych; zagrożeń związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych; aktów prawnych związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych.

Pełny opis:

P1 - Zadanie projektowe dotyczące zarówno podstawowych zagadnień logistyki ropy i produktów naftowych i/lub bieżącej problematyki uzależnionej od zmian zachodzących w logistyce i na rynku ropy i produktów naftowych

Literatura:

1. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009; 2. Niziński S.: Logistyka ogólna, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011; 3. Rydzkowski W.: Usługi logistyczne, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007; 4. Bozarth C.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007; 5. Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001; 6. Pikoń J.: Aparatura chemiczna, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1978; 7. Ficoń K.: Logistyka morska, Statki, porty, spedycja, Bel Studio, Warszawa 2010; 8. Różycki M.: Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, Tom 1, Wydawnictwo Mortiz, Mikołów 2010; 9. Różycki M.: Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, Tom 2, Wydawnictwo Mortiz, Mikołów 2010; 10. Różycki M.: Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, Tom 3, Wydawnictwo Mortiz, Mikołów 2010; 11. Janczak A.: ADR w spedycji i w magazynie, Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych, Zacharek - Dom Wydawniczy, Warszawa 2010; 12. Korzeniowski A.: Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006; 13. Kizyn M.: Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011; 14. Wierzejski T., Kędzior-Laskowska M.: Transport i spedycja, EXPOL - P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., Włocławek 2014

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W06

Ma wiedzę z zakresu pojęć związanych z logistyką ropy i produktów naftowych; procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ropy i produktów naftowych, a także przepływu odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ropy i produktów naftowych w celu zaspokojenia wymagań rynku ropy i produktów naftowych; dystrybucji ropy i produktów naftowych; zagrożeń i ryzyka związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych; aktów prawnych związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie: podstawowych pojęć związanych z logistyką ropy i produktów naftowych; procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ropy i produktów naftowych, a także przepływu odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ropy i produktów naftowych w celu zaspokojenia wymagań rynku ropy i produktów naftowych; dystrybucji ropy i produktów naftowych; zagrożeń i ryzyka związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych; przepisów związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)

Efekt U12

Potrafi dobrać koncepcje i narzędzia logistyczne w zależności od typu produktów naftowych, uwzględniając: właściwości fizyczne i chemiczne produktów naftowych, zagrożenie i ryzyko związane z produktami naftowymi oraz obowiązujące akty prawne.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K02

Ma świadomość ważności i rozumie aspekty i skutki działalności związanej z logistyką ropy i produktów naftowych, w tym jej wpływ na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jarosiński
Prowadzący grup: Przemysław Jarosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jarosiński
Prowadzący grup: Przemysław Jarosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)