Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka ropy i produktów naftowych - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TCTPE-MZP-0232 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka ropy i produktów naftowych - projekt
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć praktycznych:

20

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

0

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: podstawowych pojęć związanych z logistyką ropy i produktów naftowych; procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ropy i produktów naftowych, a także przepływu odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ropy i produktów naftowych w celu zaspokojenia wymagań rynku; dystrybucji ropy i produktów naftowych; zagrożeń związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych; aktów prawnych związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych.

Pełny opis:

P1 - Zadanie projektowe dotyczące zarówno podstawowych zagadnień logistyki ropy i produktów naftowych i/lub bieżącej problematyki uzależnionej od zmian zachodzących w logistyce i na rynku ropy i produktów naftowych

Literatura:

1. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009; 2. Niziński S.: Logistyka ogólna, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011; 3. Rydzkowski W.: Usługi logistyczne, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007; 4. Bozarth C.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007; 5. Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001; 6. Pikoń J.: Aparatura chemiczna, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1978; 7. Ficoń K.: Logistyka morska, Statki, porty, spedycja, Bel Studio, Warszawa 2010; 8. Różycki M.: Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, Tom 1, Wydawnictwo Mortiz, Mikołów 2010; 9. Różycki M.: Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, Tom 2, Wydawnictwo Mortiz, Mikołów 2010; 10. Różycki M.: Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, Tom 3, Wydawnictwo Mortiz, Mikołów 2010; 11. Janczak A.: ADR w spedycji i w magazynie, Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych, Zacharek - Dom Wydawniczy, Warszawa 2010; 12. Korzeniowski A.: Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006; 13. Kizyn M.: Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011; 14. Wierzejski T., Kędzior-Laskowska M.: Transport i spedycja, EXPOL - P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., Włocławek 2014

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W06

Ma wiedzę z zakresu pojęć związanych z logistyką ropy i produktów naftowych; procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ropy i produktów naftowych, a także przepływu odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ropy i produktów naftowych w celu zaspokojenia wymagań rynku ropy i produktów naftowych; dystrybucji ropy i produktów naftowych; zagrożeń i ryzyka związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych; aktów prawnych związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie: podstawowych pojęć związanych z logistyką ropy i produktów naftowych; procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ropy i produktów naftowych, a także przepływu odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ropy i produktów naftowych w celu zaspokojenia wymagań rynku ropy i produktów naftowych; dystrybucji ropy i produktów naftowych; zagrożeń i ryzyka związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych; przepisów związanych z dystrybucją ropy i produktów naftowych. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)

Efekt U12

Potrafi dobrać koncepcje i narzędzia logistyczne w zależności od typu produktów naftowych, uwzględniając: właściwości fizyczne i chemiczne produktów naftowych, zagrożenie i ryzyko związane z produktami naftowymi oraz obowiązujące akty prawne.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K02

Ma świadomość ważności i rozumie aspekty i skutki działalności związanej z logistyką ropy i produktów naftowych, w tym jej wpływ na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Brak jest rekomendacji lub ograniczeń, wynikających z wymaganej kolejności realizowania przedmiotów w planie studiów, odnośnie uczestnictwa studenta w zajęciach projektowych.

2. Obecność studenta na zajęciach projektowych, wskazanych w harmonogramie zajęć, jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na wskazanych zajęciach projektowych usprawiedliwienia nieobecności studenta dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta.

3. Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie zadania projektowego wykonanego przez studenta indywidualnie lub w grupie.

4. Wyniki zadania projektowego student/studenci przedstawia/przedstawiają w formie prezentacji podczas zajęć projektowych w terminie określonym w harmonogramie zajęć projektowych oraz przekazuje/przekazują opracowanie zadania projektowego i prezentację w formie elektronicznej prowadzącemu zajęcia w tym samym terminie.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadania projektowego.

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta/studentów na zajęciach projektowych, podczas których ma miejsce prezentowanie zadania projektowego w terminie podstawowym lub niezaliczenia zadania projektowego w terminie podstawowym student/studenci ma/mają prawo do jednorazowego przystąpienia do zaliczania zadania projektowego w terminie dodatkowym. Termin podstawowy i termin dodatkowy są określone w harmonogramie zajęć projektowych.

7. Ocena z zadania projektowego jest przekazywana do wiadomości studenta/studentów drogą elektroniczną niezwłocznie po zaprezentowaniu zadania projektowego przez studenta/studentów w terminie odpowiednio podstawowym lub dodatkowym oraz sprawdzeniu przez prowadzącego zajęcia zdania projektowego przekazanego przez studenta/studentów wraz z prezentacją drogą elektroniczną w danym terminie.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studenta podczas zajęć projektowych jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do zadania projektowego/zadań projektowych do końca roku akademickiego, w którym student uczestniczył w zajęciach projektowych.

10. Student, który nie zaliczył przedmiotu, ma prawo do powtarzania zajęć projektowych i wówczas jest zobowiązany do obecności na zajęciach projektowych i przystępowania do zaliczania zajęć projektowych na zasadach przedstawionych w regulaminie przedmiotu i z uwzględnieniem harmonogramu zajęć projektowych obowiązujących w semestrze, w którym student powtarza zajęcia projektowe.

Aneks do Regulaminu przedmiotu w związku z pandemią COVID-19

1. Traci moc pkt 2.

2. Pkt 4 otrzymuje brzmienie „Wyniki zadania projektowego student/studenci przekazuje/przekazują prowadzącemu zajęcia w postaci opracowania i prezentacji w formie elektronicznej w terminie określonym w harmonogramie zajęć projektowych. Prowadzący zajęcia udostępnia zdalnie przekazane prezentacje do wglądu innym studentom”.

3. Pkt 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku nieprzekazania przez studenta/studentów zadania projektowego w terminie podstawowym lub niezaliczenia zadania projektowego w terminie podstawowym student/studenci ma/mają prawo do złożenia zadania projektowego w terminie dodatkowym. Termin dodatkowy jest określony w harmonogramie zajęć projektowych lub może być indywidualnie uzgadniany ze studentem/studentami”.

Aneks do Regulaminu przedmiotu w związku z pandemią COVID-19

1. Traci moc pkt 2.

2. Pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Wyniki zadania projektowego student/studenci przekazuje/przekazują prowadzącemu zajęcia w postaci opracowania i prezentacji w formie elektronicznej w terminie określonym w harmonogramie zajęć projektowych. Prowadzący zajęcia udostępnia przekazane prezentacje zdalnie do wglądu innym studentom w celu zapoznania się studentów z prezentacjami i przesłania przez studentów ewentualnych uwag”.

3. Pkt 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku usprawiedliwionego nieprzekazania przez studenta/studentów zadania projektowego w terminie podstawowym lub niezaliczenia zadania projektowego w terminie podstawowym student/studenci ma/mają prawo do złożenia zadania projektowego w terminie dodatkowym. Terminy podstawowe są określone w harmonogramie przedmiotu. Terminy dodatkowe są określone w harmonogramie przedmiotu lub mogą być indywidualnie uzgadniane ze studentem/studentami”.

4. Pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Ocena z zadania projektowego jest przekazywana do wiadomości studenta/studentów drogą elektroniczną niezwłocznie po wyznaczonym terminie przesyłania uwag przez innych studentów oraz sprawdzeniu zdania projektowego przez prowadzącego zajęcia. Ocena z przedmiotu jest przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po wystawieniu oceny”.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.