Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia i fizykochemia produktów naftowych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TCTPN-ISP-0711
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia i fizykochemia produktów naftowych 2
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

CS1A_71_2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: badania chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych, określania zależności pomiędzy procesami produkcji produktów naftowych a ich właściwościami chemicznymi i fizycznymi, oceny jakości produktów naftowych, określania wpływu właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na ich właściwości eksploatacyjne, określania wpływu właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na ich możliwości aplikacyjne, konsekwencji stosowania produktów naftowych dla środowiska naturalnego.

Pełny opis:

L1 - Właściwości rop naftowych – gęstość w temp. 20C, zawartość produktów jasnych, zawartość parafiny; L2 - Właściwości LPG – korodujące działanie na miedź; L3 - Właściwości benzyn (część A) – gęstość w temp. 15C, skład frakcyjny, korodujące działanie na miedź, tolerancja wodna; L4 - Właściwości benzyn (część B) – skład grupowy; L5 - Właściwości olejów napędowych (część A) – indeks cetanowy, gęstość w temp. 15C, temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym, korodujące działanie na miedź, lepkość kinematyczna w temp. 40C, skład frakcyjny, temperatura mętnienia; L6 - Właściwości olejów napędowych (część B) – przewodność elektryczna właściwa (przed uszlachetnieniem i po uszlachetnieniu dodatkiem antystatycznym w różnym stężeniu oraz w różnej temperaturze); L7 - Właściwości olejów smarowych (część A) – gęstość w temp. 20C, lepkość kinematyczna w temp. 40C i 100C, wskaźnik lepkości, temperatura płynięcia, temperatura zapłonu w tyglu otwartym, liczba kwasowa; L8 - Właściwości olejów smarowych (część B) – lepkość kinematyczna w temp. 40C i 100C (przed i po uszlachetnieniu wiskozatorem), wskaźnik lepkości (przed i po uszlachetnieniu wiskozatorem), temperatura płynięcia (przed i po szlachetnieniu depresatorem); L9 - Właściwości olejów smarowych (część C) – zdolność do wydzielania wody z olejów smarowych po kontakcie z parą wodną; L10 - Właściwości smarów plastycznych – temperatura kroplenia, penetracja w temp. 25C, zawartość wody, zawartość wolnych kwasów i zasad, obecność substancji rysujących; L11 - Właściwości parafin – temperatura krzepnięcia, zawartość oleju, odczyn wyciągu wodnego, penetracja w temp. 25C; L12 - Właściwości asfaltów – temperatura mięknienia, penetracja w temp. 25C, indeks penetracji, ciągliwość w temp. 25C

Literatura:

1. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005; 2. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008; 3. Zwierzycki W.: Oleje, paliwa i smary dla motoryzacji i przemysłu, Rafineria Nafty GLIMAR SA, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2001; 4. Podniało A.: Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002; 5. Czarny R.: Smary plastyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004; 6. Kajdas C.: Stałe węglowodory naftowe, Biuro Wydawnicze „Chemia”, Warszawa 1972;

7. Zieliński J. (red.), Bukowski A. (red.): Wybrane właściwości asfaltów naftowych i kompozycji asfaltowo-polimerowych, Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007; 8. Surygała J.: Vademecum rafinera: ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006; 9. Grzywa E., Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych, Tom 1, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008; 10. Kajdas C.: Chemia i fizykochemia ropy naftowej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979; 11. Gurewicz I. Ł.: Własności i przeróbka pierwotna ropy naftowej i gazu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975;

12. Speight J. G.: The Chemistry and Technology of Petroleum, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2006; 13. Totten G. E., Westbrook S. R., Shah R. J.: Fuels and Lubricants Handbook: Technology, Properties, Performance, and Testing, ASTM International, Glen Burnie 2003; 14. Nadkarni R. A.: Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum Products and Lubricants, ASTM International, West Conshohocken 2000; 15. Elvers B.: Handbook of Fuels: Energy Sources for Transportation, WILEYVCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2008; 16. Mortier R. M., Orszulik S. T.: Chemistry and Technology of Lubricants, Blackie Academic & Professional, London 1997; 17. Pillon L. Z.: Interfacial Properties of Petroleum Products, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2007;

18. Read J., Whiteoak D.: The Shell Bitumen Handbook, Thomas Telford Ltd, London 2003

Efekty uczenia się:

W04_03 - Potrafi scharakteryzować rodzaje produktów naftowych i przedstawicieli poszczególnych rodzajów tych produktów. Potrafi definiować chemiczne i fizyczne właściwości charakterystyczne dla danego rodzaju produktów naftowych. Potrafi wskazać obszary zastosowania produktów naftowych.

Kolokwium (L1 - L12)

W05_01 - Posiada podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie jakości produktów naftowych. Posiada podstawową wiedzę o

trendach rozwojowych w zakresie właściwości eksploatacyjnych produktów naftowych

Kolokwium (L1 - L12)

W07_01 - Zna metody analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych. Potrafi wybrać metody analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych w celu klasyfikacji tych produktów. Potrafi zaproponować metody analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych w celu oceny jakości tych produktów.

Kolokwium (L1 - L12)

U01_01 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w zakresie: badania chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych, określania zależności pomiędzy procesami produkcji produktów naftowych a ich właściwościami chemicznymi i fizycznymi, oceny jakości produktów naftowych, określania wpływu właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na ich właściwości eksploatacyjne, określania wpływu właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na ich możliwości aplikacyjne, konsekwencji stosowania produktów naftowych dla środowiska naturalnego oraz integrować te dane, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski i formułować opinie.

Kolokwium (L1 - L12)

U08_02 - Potrafi przedstawiać otrzymane wyniki analizy właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych w formie liczbowej i graficznej, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.

Sprawozdanie (L1 - L12)

U09_01 - Potrafi przeprowadzić analizę chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych. Potrafi interpretować wyniki uzyskane podczas analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych pod kątem klasyfikacji tych produktów. Potrafi interpretować wyniki uzyskane podczas analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych pod kątem jakości tych produktów.

Sprawozdanie (L1 - L12)

U10_03 - Potrafi określać zależności pomiędzy właściwościami chemicznymi i fizycznymi produktów naftowych a procesami wytwarzania tych produktów.

Kolokwium (L1 - L12)

U10_04 - Potrafi określać wpływ właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na właściwości eksploatacyjne tych produktów.

Kolokwium (L1 - L12); Sprawozdanie (L1 - L12)

U10_05 - Potrafi określać wpływ właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na jakość tych produktów.

Kolokwium (L1 - L12); Sprawozdanie (L1 - L12)

U15_01 - Potrafi opracować metodykę analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych w celu klasyfikacji tych produktów. Potrafi opracować metodykę analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych w celu oceny jakości tych produktów.

Kolokwium (L1 - L12)

K02_01 - Ma świadomość ważności i rozumie skutki wpływu stosowania produktów naftowych na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kolokwium (L1 - L12)

K04_01 - Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywaną w grupie analizę chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych i opracowywane sprawozdanie.

Sprawozdanie (L1 - L12)

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie kolokwiów obejmujących tematykę ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ośmiu kolokwiów oraz złożenie jedenastu sprawozdań zaakceptowanych przez prowadzącego zajęcia. Student może uzyskać z kolokwium maksimum 5 punktów, ale warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie przez studenta minimum 3 punktów. Podgrupa laboratoryjna jest zobowiązana do złożenia sprawozdania z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego na początku zajęć laboratoryjnych następujących po zajęciach laboratoryjnych, na których wykonała ćwiczenie laboratoryjne. Studenci z podgrupy laboratoryjnej otrzymują po 5 punktów ze sprawozdania zaakceptowanego po pierwszym i terminowym złożeniu. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane w następujący sposób: < 35 punktów – 2,0 (dwa); 35 punktów – 51 punktów – 3,0 (trzy); 52 punkty – 68 punktów – 3,5 (trzy i pół); 69 punktów – 77 punktów – 4,0 (cztery); 78 punktów – 86 punktów – 4,5 (cztery i pół); 87 punktów – 95 punktów – 5,0 (pięć).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lorek
Prowadzący grup: Łukasz Gościniak, Przemysław Jarosiński, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lorek
Prowadzący grup: Łukasz Gościniak, Przemysław Jarosiński, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)