Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tribologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TCTPN-ISP-0741 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tribologia
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 6, TPN studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Instytut Chemii

Zakład Chemii i Technologii Organicznej

Kod wydziałowy:

CS1A_74

Liczba godzin zajęć praktycznych:

30

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

30

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zagadnień związanych z tarciem i jego rodzajami, zużyciem tribologicznym i jego rodzajami, adhezją, mikro-/nanotribologią, smarowaniem powierzchni tarcia, materiałami tribologicznymi, zjawiskami fizykochemicznymi występującymi w styku tarciowym, reakcjami chemicznymi i tribochemicznymi w układzie tarciowym, badaniami tribologicznymi i reakcji tribochemicznych.

Pełny opis:

W1 - Tarcie i jego rodzaje; W2 - Zużycie tribologiczne i jego rodzaje; W3 - Adhezja; W4 - Mikro-/nanotribologia; W5 - W6 - Smarowanie powierzchni tarcia; W7 - W8 - Materiały tribologiczne; W9 - W10 - Zjawiska fizykochemiczne występujące w styku tarciowym; W11 - W13 - Reakcje chemiczne i tribochemiczne w układzie tarciowym; W14 - W15 - Badania tribologiczne i reakcji tribochemicznych; L1 - L2 - Oznaczanie właściwości przeciwzużyciowych olejów smarowych; L3 - Oznaczanie granicznego obciążenia zużycia oleju smarowego; L4 - L5 - Oznaczanie obciążenia zacierającego i granicznego nacisku zatarcia olejów smarowych; L6 - Oznaczanie smarności oleju napędowego

Literatura:

1. Płaza S., Margielewski L., Celichowski G.: Wstęp do tribologi i tribochemii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005; 2. Lawrowski Z.: Tribologia: tarcie, zużycie i smarowanie, Oficyna Wydawnicza Politechnki Wrocławskiej, Wrocław 2008; 3. Nosal S.: Wprowadzenie do zagadnień tarcia, zużywania i smarowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012; 4. Bhushan B.: Introduction to Tribology, John Wiley & Sons, Ltd., 2013; 5. Ludema K. C.: Friction, Wear, Lubrication: A Textbook in Tribology, CRC Press, Inc., Boca Raton 1996; 6. Shizhu W., Ping H.: Principles of Tribology, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., Singapore 2012; 7. Williams J.: Engineering Tribology, Cambridge University Press, Cambridge 2005; 8. Sahoo P.: Engineering Tribology, PHI Learning Private Limited, New Delhi 2011

Efekty uczenia się:

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W03_01

Ma wiedzę z zakresu zjawisk fizycznych występujących w styku tarciowym.

Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin testowy i opisowy (W1 - W15).

Efekt W04_01

Ma wiedzę z zakresu reakcji chemicznych i tribochemicznych występujących w styku tarciowym.

Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin testowy i opisowy (W1 - W15)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U08_01

Potrafi planować i przeprowadzać pomiary dotyczące zjawisk fizycznych w styku tarciowym, reakcji chemicznych i tribochemicznych w styku tarciowym oraz charakterystyki materiałów tribologicznych.

Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin testowy i opisowy (W1 - W15); Sprawozdanie (L1 – L6)

Efekt U08_02

Potrafi przedstawiać wyniki badań tribologicznych w formie liczbowej i graficznej, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.

Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdanie (L1 – L6)

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01_01

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w obszarze dotyczącym tribologii, szczególnie w zakresie nowych materiałów tribologicznych.

Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin testowy i opisowy (W1 - W15)

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin zajęć laboratoryjnych

1. Brak jest rekomendacji lub ograniczeń, wynikających z wymaganej kolejności realizowania przedmiotów w planie studiów, odnośnie uczestnictwa studenta w zajęciach laboratoryjnych.

2. Obecność studenta na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i jest sprawdzana przez prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć laboratoryjnych jest dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność studenta. Usprawiedliwienia nieobecności studenta dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta.

3. Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych są przygotowywane indywidualnie przez studenta. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych powinny być sporządzone odręcznie (z wyjątkiem rysunków, które powinny być wykonane przy zastosowaniu programu komputerowego) na zszytych zszywkami arkuszach papieru o formacie A4 i zgodnie z instrukcjami do ćwiczeń laboratoryjnych.

5. Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest złożenie czterech sprawozdań zaakceptowanych przez prowadzącego zajęcia. Student jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego na początku zajęć laboratoryjnych następujących po zajęciach laboratoryjnych, na których zakończono wykonywanie ćwiczenia laboratoryjnego. Student otrzymuje 5 punktów za sprawozdanie zaakceptowane po pierwszym i terminowym złożeniu. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z zajęć laboratoryjnych jest przeprowadzane w następujący sposób: < 4 pkt – 2,0 (dwa); 4 pkt – 9 pkt – 3,0 (trzy); 10 pkt – 14 pkt – 3,5 (trzy i pół); 15 pkt – 16 pkt – 4,0 (cztery); 17 pkt – 18 pkt – 4,5 (cztery i pół); 19 pkt – 20 pkt – 5,0 (pięć).

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student jest zobowiązany zrealizować ćwiczenie laboratoryjne w dodatkowym terminie. Terminy podstawowe i termin dodatkowy są określone w harmonogramie zajęć laboratoryjnych. W przypadku niezaakceptowania sprawozdania przez prowadzącego zajęcia student jest zobowiązany złożyć poprawione sprawozdanie na początku zajęć laboratoryjnych następujących po zajęciach laboratoryjnych, na których otrzymał sprawozdanie do poprawienia.

W przypadku każdego, kolejnego i/lub nieterminowego złożenia sprawozdania za sprawozdanie jest odejmowany 1 punkt. W przypadku odjęcia za sprawozdanie 4 punktów student jest zobowiązany do składania sprawozdania na początku zajęć laboratoryjnych następujących po zajęciach laboratoryjnych, na których złożył ostatnio poprawiane sprawozdanie, do momentu aż sprawozdanie zostanie zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia (wówczas student otrzymuje 1 punkt za sprawozdanie).

7. Prowadzący zajęcia niezwłocznie informuje studenta o liczbie punktów uzyskanej za sprawozdanie, które student złożył. Ocena z zajęć laboratoryjnych jest przekazywana do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po ostatnich zajęciach laboratoryjnych, których termin jest określony w harmonogramie zajęć laboratoryjnych.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studenta podczas zajęć laboratoryjnych jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych do końca roku akademickiego, w którym student uczestniczył w zajęciach laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Przedlacki
Prowadzący grup: Marzena Majzner, Marcin Przedlacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner, Marcin Przedlacki
Prowadzący grup: Marzena Majzner, Marcin Przedlacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.