Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorstwo na rynku UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-00000-MZP-0040 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo na rynku UE
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki działania przedsiębiorstw polskich w Unii Europejskiej oraz możliwości zakładania przedsiębiorstw zgodnie z prawem rynków unijnych. Celem przedmiotu jest również przedstawienie studentowi uwarunkowań prawnych i kulturowych działalności gospodarczej na rynkach unijnych

Pełny opis:

W1 - Charakterystyka Unii Europejskiej; W2 - Możliwości działalności przedsiębiorstwa polskiego na rynkach unijnych; W3 - Formy prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej; W4 - Uwarunkowania kulturowe działalności gospodarczej na rynkach Unii Europejskiej; W5 - Regulacje prawne dotyczące działalności przedsiębiorstw na rynkach unijnych; W6 - Finanse przedsiębiorstw działających na rynkach unijnych; W7 - Programy wspierania działalności przedsiębiorstw; W8 - Metody prowadzenia negocjacji w krajach Unii Europejskiej; W9 - Rynek pracy w krajach Unii Europejskiej; W10 - Podatki w krajach Unii Europejskiej; W11 - Rynki kapitałowe w krajach Unii Europejskiej; W12 - Charakterystyka wybranych krajów UE

Literatura:

Li t erat u ra podst awowa: 1. Bi el awska A.: Fi n an se z ag ran i cz n e MSP, Wy dawn i ctwo Nau kowe PWN,

Warsz awa 2006 (pu bl i kacj a dost ępn a w wersj i el ekt ron i cz n ej n a ww.i bu k.pl prz ez st ron ę i n t ern et ową

Bi bl i ot eki Gł ówn ej Pol i t ech n i ki Warsz awski ej ); 2. Makowski J.: Geog raf i a Un i i Eu ropej ski ej ,

Wy dawn i ctwo Nau kowe PWN, Warsz awa 2008 (pu bl i kacj a dost ępn a w wersj i el ekt ron i cz n ej n a

ww.i bu k.pl prz ez st ron ę i n t ern et ową Bi bl i ot eki Gł ówn ej Pol i t ech n i ki Warsz awski ej ); 3. Mał u sz y ń ska J.:

Kom pen di u m wi edz y o Un i i Eu ropej ski ej , Wy dawn i ctwo Nau kowe PWN; Warsz awa 2008 (pu bl i kacj a

dost ępn a w wersj i el ekt ron i cz n ej n a ww.i bu k.pl prz ez st ron ę i n t ern et ową Bi bl i ot eki Gł ówn ej Pol i t ech n i ki

Warsz awski ej ); 4. Nowakowski M.: Eu robi z n es, Wy dawn i ctwo SGH, Warsz awa 2008; Li t erat u ra

dodat kowa: 1. Goł em bski F.: Ku l t u rowe aspekt y i n t eg racj i eu ropej ski ej , Wy dawn i ctwo Akadem i cki e i

Prof esj on al n e, Warsz awa 2008 (pu bl i kacj a dost ępn a w wersj i el ekt ron i cz n ej n a ww.i bu k.pl prz ez st ron ę

i n t ern et ową Bi bl i ot eki Gł ówn ej Pol i t ech n i ki Warsz awski ej ); 2. Mal ara Z.: Prz edsi ębi orstwo w g l obal n ej

g ospodarce, Wy dawn i ctwo Nau kowe PWN, Warsz awa 2008 (pu bl i kacj a dost ępn a w wersj i

el ekt ron i cz n ej n a ww.i bu k.pl prz ez st ron ę i n t ern et ową Bi bl i ot eki Gł ówn ej Pol i t ech n i ki Warsz awski ej ); 3.

Wi t kowska M.: Zasady f u n kcj on owan i a w Un i i Eu ropej ski ej , Wy dawn i ctwa Akadem i cki e i

Prof esj on al n e, Warsz awa 2008; 4. Ol cz y k M.: Kon ku ren cy j n ość, Wy dawn i ctwo CeDeWu .pl , Warsz awa

2008; 5. Wach K.: Wł asn y bi z n es w Un i i Eu ropej ski ej , Wy dawn i ctwo Urz ędu Mi ast a Krakowa, Kraków

2008; 6. Ol ej n i cz u k- Mert a A.: Ry n ki m ł ody ch kon su m en t ów w n owy ch kraj ach Un i i Eu ropej ski ej ,

Pol ski e Wy dawn i ctwo Ekon om i cz n e, Warsz awa 2007

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania pracy w UE

Zna krajowe i właściwe krajom UE źródła prawa, potrafi je stosować

Ma wiedzę obejmującą zagadnienia dotyczące działalności inwestycyjnej w krajach UE

Rozumie znaczenie złożonych tekstów pozyskiwanych z literatury, baz danych i specjalistycznych serwisów internetowych. Potrafi przygotować na tej podstawie spójną prezentację, formułować wypowiedzi na wybrany temat oraz wyjaśniać swoje stanowisko przedstawiając różne aspekty omawianego tematu

Potrafi pozyskiwać informacje na temat charakterystyki państw UE z literatury i specjalistycznych baz danych (serwis Polskiego Urzędu Statystycznego, serwis Europejskiego Urzędu Statystycznego Statsoft) oraz innych źródeł

Potrafi interpretować informacje oraz wyciągać wnioski na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w krajach UE

Potrafi przygotować w niewielkiej grupie krótką prezentację na wybrany temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w UE

Rozumie odpowiedzialność realizowanego wspólnie zadania związanego z pracą zespołową

Odpowiada za swoją pracę oraz wspiera innych członków zespołu przygotowującego prezentację

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie prezentacji na temat UE oraz uzyskanie pozytywnej oceny pisemnego sprawdzianu -test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi punktowany jest następująco; ocena 5,0 - 20 pkt; 4,5 - 18 pkt; 4,0 - 16 pkt; 3,5 - 14 pkt; 3,0 - 12pkt. Łączna ocena z przedmiotu; 5,0 - 40 pkt; 4,5 - 36 pkt; 4,0 - 32 pkt; 3,5 -28 pkt; 3,0 - 24 pkt

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kolemba
Prowadzący grup: Aleksandra Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Piekut
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.