Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria i jej zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0404
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria i jej zastosowania
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

REGULAMIN PRZEDMIOTU:

1. Ekonometria i jej zastosowania, studia I stopnia, semestr IV

2. Rodzaj zajęć: studia stacjonarne: wykład - 30 godz., ćwiczenia – 15 godz.; studia niestacjonarne: wykład - 16 godz., ćwiczenia -16 godz.

3. Kierownik przedmiotu: dr Katarzyna Osiecka-Sajnog

4. Obecność studentów na wykładach nie jest obowiązkowa, chociaż jest zalecana. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest w ciągu semestru nieobecności na dwóch zajęciach z dowolnych przyczyn, także usprawiedliwionych. Jeśli student opuści większą ilość zajęć niż wskazano powyżej zostaje skreślony z listy uczestniczących w zajęciach. Przysługuje mu prawo odwołania w terminie 7 dni do Dyrektora Kolegium.

5. Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć. Zabrania się udostępniania w jakiejkolwiek formie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie Moodle ePW.

6. Celem weryfikacji efektów uczenia się przeprowadzone będą: w trakcie semestru kolokwium (termin podany będzie z dwutygodniowym wyprzedzeniem), projekt badawczy (case study), praca na zajęciach oraz w czasie sesji egzamin.

7. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu. Kolokwium ma formę pisemną: zadania obliczeniowe z wykorzystanie MS Excel. Weryfikacja osiąganych efektów uczenia w ramach ćwiczeń odbywa się poprzez ocenę ciągłą aktywności, ocenę kolokwium pisemnego sprawdzającego umiejętności praktycznego zastosowania omawianych na wykładzie zagadnień oraz projektu badawczego wykonanego w grupach. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium jest otrzymanie minimum 50% punktów. Skala ocen z kolokwium 50%-59,99% -3,0; 60%-69,99% - 3,5 ;70%-79,99% - 4,0; 80%-89,99% - 4,5, 90%-100% -5,0. Egzamin będzie w formie pisemnej, składający się z pytań teoretycznych i praktycznych. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu jest otrzymanie minimum 50% punktów. Na ocenę końcową składać się będzie w 50% ocena z ćwiczeń oraz w 50% ocena z testu egzaminacyjnego, pod warunkiem, że obie oceny są pozytywne.

8. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kolokwium i egzaminu w formie stacjonarnej, odbędą się one on-line za pośrednictwem platformy Moodle ePW (https://moodle.usos.pw.edu.pl). Rozwiązanie zadań będzie odbywało się w formie przesłania plików z rozwiązaniami. Egzamin testowy realizowany będzie poprzez bezpośrednie rozwiązanie testu na platformie. Natomiast projekt badawczy zostanie wykonany w grupach i przesłany też za pomocą platformy Moodle ePW.

9. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się student może korzystać tylko ze standardowego kalkulatora i karty wzorów udostępnionej przez wykładowcę na czas trwania kolokwium. Zabrania się korzystania z kalkulatora umieszczonego w innych urządzeniach teleinformatycznych.

10. Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z kolokwium może przystąpić do kolokwium poprawkowego.

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Z poprawy kolokwium i egzaminu można uzyskać maksymalnie ocenę dostateczną.

11. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji. Do egzaminu przystąpić mogą studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń.

12. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu:

a) Jeśli student nie uzyska pozytywnej oceny z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń powoduje to konieczność ich powtórzenia w kolejnym etapie studiów. Następnie po uzyskaniu oceny pozytywnej student przystępuje do egzaminu.

b) Negatywna ocena z egzaminu (przy pozytywnej ocenie z ćwiczeń) powoduje konieczność ponownego przystąpienia tylko do egzaminu w kolejnym etapie studiów. Dopuszcza się możliwość zastosowania pkt.4 §8 Regulaminu studiów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Prowadzący grup: Karolina Kluth, Katarzyna Osiecka-Sajnog
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Prowadzący grup: Karolina Kluth, Katarzyna Osiecka-Sajnog
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Prowadzący grup: Karolina Kluth, Katarzyna Osiecka-Sajnog
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka-Sajnog
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Plich
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka-Sajnog, Mariusz Plich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Plich
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka-Sajnog, Mariusz Plich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Plich
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka-Sajnog, Mariusz Plich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)