Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oceny projektów gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0505
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów gospodarczych
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny projektów gospodarczych, studia I stopnia, semestr V

2. Rodzaj zajęć: studia stacjonarne: wykład – 30 godz. Ćwiczenia -15 godz.

3. Kierownik przedmiotu: dr Irena Bielecka

4. Obecność studentów na wykładach jest zalecana, choć nie jest obowiązkowa. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest w ciągu semestru nieobecność na dwóch zajęciach z dowolnych przyczyn, także usprawiedliwionych. Jeśli student opuści większą ilość zajęć niż wskazano powyżej zostaje skreślony z listy uczestniczących w zajęciach. Przysługuje mu prawo odwołania w terminie siedem dni do Dyrektora Kolegium.

5. Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

6. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Celem weryfikacji efektów uczenia się przeprowadzone będą: pod koniec semestru kolokwium (termin podany będzie z dwutygodniowym wyprzedzeniem) w formie testu z wykorzystaniem Platformy Portaliusz oraz egzamin testowy przeprowadzony w czasie sesji egzaminacyjnej, z wykorzystaniem Platformy Portaliusz.

7. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej zarówno z kolokwium, jak i z egzaminu jest otrzymanie minimum 50% możliwych do zdobycia punktów. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i ćwiczeń.

8. Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z kolokwium może przystąpić do kolokwium poprawkowego. Nie przewiduje się możliwości poprawy uzyskanej z kolokwium oceny pozytywnej na wyższą.

9. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się student może korzystać tylko ze standardowego kalkulatora. Zabrania się korzystania z kalkulatora umieszczonego w innych urządzeniach teleinformatycznych.

10. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji. Do egzaminu przystąpić mogą studenci, którzy uzyskali pozytywne oceny z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń.

11. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu:

a. Jeśli student nie uzyska pozytywnej oceny z weryfikacji uczenia się z ćwiczeń powoduje to konieczność ich powtórzenia w kolejnym etapie studiów. Następnie po uzyskaniu oceny pozytywnej student przystępuje do egzaminu.

b. Negatywna ocena z egzaminu (przy pozytywnej ocenie z ćwiczeń) powoduje konieczność ponownego przystąpienia do egzaminu w kolejnym etapie studiów. Dopuszcza się możliwość zastosowania pkt. 4 par. 8 Regulaminu studiów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczypa
Prowadzący grup: Piotr Szczypa, Emil Zelma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczypa
Prowadzący grup: Piotr Szczypa, Emil Zelma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczypa
Prowadzący grup: Piotr Szczypa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bielecka
Prowadzący grup: Irena Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bielecka
Prowadzący grup: Irena Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bielecka
Prowadzący grup: Irena Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bielecka
Prowadzący grup: Irena Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)