Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0601
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji europejskiej
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty z sem. 5, studia I stopnia stacjonarne KNEiS - Ekonomia menedżerska
Przedmioty z sem. 5, studia I stopnia stacjonarne, KNEiS - Finanse i rachunkowość
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

REGULAMIN PRZEDMIOTU:

1. Nazwa przedmiotu: Ekonomia Integracji Europejskiej, studia I stopnia semestr III

2. Rodzaj zajęć: studia stacjonarne: wykład- 30 godz., ćwiczenia – 15 godz.

studia niestacjonarne: wykład- 16 godz., ćwiczenia - 8 godz.

3. Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz

4. Obecność studentów na wykładach nie jest obowiązkowa, chociaż jest zalecana.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest w ciągu semestru nieobecności na dwóch zajęciach z dowolnych przyczyn, także usprawiedliwionych. Jeśli student opuści większą ilość zajęć niż wskazano powyżej zostaje skreślony z listy uczestniczących w zajęciach. Przysługuje mu wówczas prawo odwołania do Dyrektora Kolegium w terminie 7 dni od skreślenia.

5. Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu przez/na nośniki/ach elektroniczne/ych przez słuchaczy w trakcie zajęć.

6. Celem weryfikacji efektów uczenia się obowiązuje zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminacyjnego zaliczającego przedmiot

7. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest praca projektowa grupowa: przygotowanie prezentacji oraz plakatu na wskazany przez nauczyciela akademickiego temat. i zaprezentowanie tematu na forum publicznym. W przypadku zauważalnej aktywności na zajęciach ocena końcowa może zostać podwyższona o pół stopnia.

Egzamin ma formę pisemną i obejmuje test z pytaniami zamkniętymi Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu jest otrzymanie minimum 60% punktów. Skala ocen jest następująca: 60% -3,0; 70% - 3,5 ; 80% - 4,0; 90% - 4,5, 100% -5,0.

Jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia egzaminu on-line, w celu uzyskania oceny pozytywnej student ma dostęp do testu umieszczonego na platformie cyfrowej, przy czym zasady oraz skala ocen z egzaminu pisemnego pozostają bez zmian. Kierownik przedmiotu może - w porozumieniu ze studentami zrobić na ostatnim wykładzie test sprawdzający efekty kształcenia. test nie jest obowiązkowy. Negatywny wynik testu umożliwia studentom zdawanie egzaminu w sesjii zgodnie z przewidzianą procedurą.

8. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się student nie może korzystać z urządzeń teleinformatycznych.

9. Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z ćwiczeń nie może przystąpić do egzaminu.

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą z ćwiczeń i egzaminu.

10. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji. Do egzaminu przystąpić mogą tylko i wyłącznie studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń.

11. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu:

a) Jeśli student nie uzyska pozytywnej oceny z weryfikacji efektów uczenia się

z ćwiczeń powoduje to konieczność ich powtórzenia w kolejnym etapie studiów. Następnie po uzyskaniu oceny pozytywnej student przystępuje do egzaminu.

b) Negatywna ocena z egzaminu (przy pozytywnej ocenie z ćwiczeń) powoduje konieczność ponownego przystąpienia do egzaminu w kolejnym etapie studiów. Dopuszcza się możliwość zastosowania pkt.4 §8 Regulaminu studiów.

c) Student, który uzyskał na zaliczenie ćwiczeń ocenę 5 (bardzo dobrą) i zaliczył w pierwszym terminie egzamin na ocenę co najmniej 4,0 może mieć jako ostateczną ocenę wyższą o 0,5 punktu

12. Przepisanie oceny w przypadku, kiedy student zdawał już przedmiot może mieć miejsce wyłącznie za zgodą kierownika przedmiotu o ile: a) przedmiot nie był wykładany i zaliczany na studiach półwyższych b)przedmiot był prowadzony przez profesora lub doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomia c) od zdania egzaminu nie minęły 2 lata d) zaliczenie nastąpiło w formie egzaminu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2024/2025 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Monika Jarzębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Monika Jarzębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Monika Jarzębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Monika Jarzębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Aleksandra Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 101 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Aleksandra Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Elżbieta Gąsiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Puliński
Prowadzący grup: Marlena Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Puliński
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka-Sajnog, Włodzimierz Puliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)