Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LZP-0455 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel główny: zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami analizy analizy ekonomicznej (z elementami analizy finansowej).

Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu / branży, stosowanie podstawowych metod analitycznych i ilościowych w dziedzinie finansów, w tym w szczególności: analizy sprawozdań finansowych, pomiaru wartości dodanej i jej związku z wyceną firmy oraz kosztem kapitału.

Pełny opis:

WYKŁADY [16 W]:

Istota analizy finansowej i jej rola w procesie zarządzania jednostką gospodarczą (m.in. przedsiębiorstwem). [2W]

Metody analizy. Źródła informacji wykorzystywane w analizie. [1W ]

Wstępna analiza sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji

dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, dekompozycja wskaźników. [5W ]

Ocena struktury i kosztu kapitałów. [2W ]

Ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartości dodanej. [2W ]

Zarządzanie przez wartość na przykładzie największych publicznych koncernów współczesnego świata [4W ]

ĆWICZENIA [8 Ć]

Metody analizy. Źródła informacji wykorzystywane w analizie. [ 1 Ć]

Wstępna analiza sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji

dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, dekompozycja wskaźników. [ 3 Ć]

Ocena struktury i kosztu kapitałów. [1Ć]

Ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartości dodanej. [ 1 Ć]

Kolokwium (I i II) [2 Ć]

Literatura:

1. L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2001

2. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2005

Uzupełniająca 1. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE

2. Red. L. Bednarski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, AE Wrocław

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin

4. T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, FRRwP

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN

6. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN

7. J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy majątek trwały, amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, PWN

8. Cz. Skowronek, Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstw, Zbiór przykładów i zadań, UM C-S, Lublin 2004

9. E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstw, PWE 2001

10. E. Siemińska, Finansowa kondycja firmy, metody pomiaru i oceny, Plotex, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

K_W14 Ma wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, a także kreowania wizerunku firmy, budowy planów marketingowych i biznes planów, zna techniki i narzędzia oddziaływania na rynek oraz metody oceny podejmowanych przedsięwzięć i wynikającego z nich ryzyka.

K_U05 Wykorzystuje poznane techniki pozyskiwania i gromadzenia danych z różnych źródeł, potrafi stosować standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do ich przetwarzania, analizowania oraz prezentacji.

K_U07 Posiada umiejętność wykorzystywania mierników i wskaźników ekonomicznych do opisu zjawisk i procesów gospodarczych; potrafi interpretować i oceniać tendencje rozwojowe i zależności zachodzące w rzeczywistości gospodarczej w skali krajowej i międzynarodowej.

K_U09 Potrafi sporządzać zestawienia, analizy i raporty, ułatwiające podejmowanie decyzji ekonomicznych i weryfikować ich poprawność oraz korzystać z metod oceny różnych przedsięwzięć gospodarczych.

K_U16 Potrafi dokonać analizy działań zwiazanych z praktyką gospodarczą oraz wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłości.

K_U17 Potrafi identyfikować relacje zachodzące między podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie, oceniać skutki ekonomiczne, finansowe i społeczne podejmowanych decyzji dotyczących przedsięwzięć gospodarczych oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.

K_U17 Potrafi identyfikować relacje zachodzące między podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie, oceniać skutki ekonomiczne, finansowe i społeczne podejmowanych decyzji dotyczących przedsięwzięć gospodarczych oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Forma i przebieg zaliczenia wykładu - EGZAMIN:

- forma: pisemna, pytania opisowe, otwarte, zakres dopuszczalnych pomocy ustala prowadzący - np. kalkulator

- czas trwania egzaminu 60 minut - 90 minut,

2. Forma i przebieg zaliczenia ćwiczeń- KOLOKWIUM - forma: pisemna, pytania otwarte, zakres dopuszczalnych pomocy ustala prowadzący - np. kalkulator

- czas trwania 45 minut - 90 minut, - zaliczenie KOLOKWIUM w pierwszym terminie podlega premiowaniu w wysokości do 0,5 oceny w stosunku do wyników uzyskanych z dodatkowych terminow KOLOKWIÓW 3. Czynniki dodatkowe mające wpływ na ocenę zaliczeniu przedmiotu i wpływające na ocenę końcową (jednocześnie wszystkie wymienione czynniki):

a) uczestnictwo w zajęciach

b) aktywność na zajęciach

c) ocena pracy case study

łączny wpływ czynników 3a, 3b, 3c na ocene nie wyższy niż 0,5 - wynik zaliczenia PRZEDMIOTU wg formuły: 55% EGZAMIN + 45% ĆWICZENIA

3. Zasady oceniania

Przedział dolny Przedział górny Ocena

0,00% 54,9% ndst

55,0% 64,9% dst

65,0% 74,9% dst+

75,0% 84,9% db

85,0% 92,4% db+

92,5% 100,0% bdb

Wymagane posiadanie kalkulatora.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka, Wioletta Robakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka, Wioletta Robakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Wioletta Robakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Neumann
Prowadzący grup: Paweł Neumann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Neumann
Prowadzący grup: Paweł Neumann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Neumann
Prowadzący grup: Paweł Neumann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Neumann
Prowadzący grup: Paweł Neumann, Katarzyna Osiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.