Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EKEM-LSP-1000 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Metody i kryteria oceniania:

REGULAMIN PRZEDMIOTU:

1. Ekonomia menedżerska, studia I stopnia, semestr V

2. Rodzaj zajęć: studia stacjonarne: wykład - 15 godz., ćwiczenia – 15 godz.

studia niestacjonarne: wykład - 16 godz., ćwiczenia – 8 godz.

3. Kierownik przedmiotu: dr hab. Piotr Urbanek.

4. Obecność studentów na wykładach nie jest obowiązkowa, chociaż jest zalecana. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest w ciągu semestru nieobecność na dwóch zajęciach z dowolnych przyczyn, także usprawiedliwionych. Jeśli student opuści większą liczbę zajęć niż wskazano powyżej zostaje skreślony z listy uczestników zajęć. Przysługuje mu prawo odwołania do Dyrektora Kolegium w terminie 7 dni.

5. Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

6. Celem weryfikacji efektów uczenia się przeprowadzone będą: pod koniec semestru kolokwium (termin podany będzie z dwutygodniowym wyprzedzeniem) oraz, w czasie sesji, egzamin.

7. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu przy wykorzystaniu metod zdalnych.

Kolokwium ma formę pisemną: zadania obliczeniowe. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium jest otrzymanie minimum 50% punktów. Skala ocen z kolokwium 50% 60% - 3,0; 61% 70% - 3,5; 71% 80% - 4,0; 81% 90% - 4,5, 91% 100% - 5,0.

Egzamin ma formę pisemną. Składa się z testu i zadań. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu jest otrzymanie minimalnej liczby punktów wyznaczonych na podstawie:

średnia dla całej grupy – 2/3 odchylenia standardowego + 1

Studenci, którzy na zaliczenie ćwiczeń otrzymają ocenę 5.0 są zwolnieni na egzaminie z zadań, za które otrzymują maksymalną liczbę punktów. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,7) i z ćwiczeń (waga 0,3). Miejsca po przecinku 0,1 0,49 zaokrąglają ocenę końcową do 0,5, 0,51 0,99 zaokrąglają ją do następnej oceny końcowej.

8. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się student może korzystać tylko ze standardowego kalkulatora. Zabrania się korzystania z kalkulatora umieszczonego w innych urządzeniach teleinformatycznych.

9. Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z kolokwium może przystąpić do kolokwium poprawkowego. Poprawa oceny pozytywnej uzyskanej z kolokwium możliwa jest w formie dodatkowej odpowiedzi ustnej (konieczne jest poprawne odpowiedzenie na zadane pytania).

10. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji. Do egzaminu przystąpić mogą studenci, którzy uzyskali pozytywną weryfikację efektów uczenia się z ćwiczeń.

11. Zasady powtarzania poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu

z powodu niezadowalających wyników w nauce:

a) Jeśli student nie uzyska pozytywnej weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń, powoduje to konieczność ich powtórzenia w kolejnym etapie studiów. Następnie po uzyskaniu oceny pozytywnej student przystępuje do egzaminu.

b) Negatywna ocena z egzaminu (przy pozytywnej ocenie z ćwiczeń) powoduje konieczność ponownego przystąpienia tylko do egzaminu w kolejnym etapie studiów. Dopuszcza się możliwość zastosowania pkt.4 §8 Regulaminu studiów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Urbanek
Prowadzący grup: Anna Stępniak-Kucharska, Piotr Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Urbanek
Prowadzący grup: Piotr Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska, Anna Stępniak-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.