Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt [7190-BU000-MZP-0191] rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
Projekt, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt [7190-BU000-MZP-0191]
Zajęcia: rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy [2020Z] (zakończony)
Projekt [PRO], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda niedziela, 14:45 - 15:30
sala MS TEAMS
Kampus Płock jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roman Marcinkowski
Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne w MS Teams

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Zasady obecności studenta na zajęciach:

• Wykłady i sprawdziany z wykładów prowadzone są w aplikacji MS Teams zdalnie.

• Obowiązkowe uczestnictwo na pierwszych zajęciach wykładowych oraz na zajęciach na których prowadzone są sprawdziany pisemne (kolokwia) z wykładów.

• Obowiązkowe uczestnictwo na zajęciach projektowych (limit nieobecności 20%)

• Nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych należy usprawiedliwić oraz uzyskać od prowadzącego informację o sposobie uzupełnienia w trybie indywidualnym realizowanych na nich czynności programowych.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się prowadzona jest poprzez:

• Dwa sprawdziany pisemne z wykładów w formie testów sprawdzających.

• Opracowania projektowe z uzasadnieniem zaproponowanych rozwiązań (ustnie): 1) Rozwiązanie problemu decyzyjnego, 2) Opracowanie harmonogramu z bilansowaniem zasobów.

3. Zasady zaliczania zajęć, przedmiotu i wystawiania oceny końcowej z przedmiotu (metody oceny w karcie przedmiotu).

• Sprawdziany pisemne oceniane są na ocenę. Terminy sprawdzianów ustalane są na dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem z podaniem ich zakresu problemowego i formy.

• Zaliczenie projektu odbywa się na podstawie opracowań projektowych przedkładanych prowadzącemu oraz obrony tych opracowań w formie ustnej na oceny. Oceny z projektów przekazywane są kierownikowi przedmiotu do wykorzystania przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu.

• Ocenę końcową z przedmiotu ustala się na podstawie średniej z ocen z: sprawdzianów pisemnych i opracowań projektowych.

4. Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów oraz zasady poprawiania ocen:

• Oceny są ogłaszane na zajęciach, a ich uzasadnienie podaje prowadzący.

• Każdą ocenę można poprawić w czasie konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

5. Możliwości i zasady udziału studentów w dodatkowych terminach sprawdzianów:

• Dodatkowe terminy sprawdzianów (przynajmniej jeden termin) ustala wykładowca w porozumieniu z grupą studentów, którzy mają ze sprawdzianów oceny niedostateczne.

6. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce:

• Zajęcia wykładowe podlegają powtórzeniu – w sytuacji uzyskania oceny niedostatecznej z wykładów.

• Zajęcia projektowe wymagają powtórzenia w sytuacji nieuczestniczenia w zajęciach projektowych lub uzyskania niedostatecznej oceny z zajęć projektowych.

7. Określenie rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

• Podczas weryfikacji efektów uczenia się student może korzystać z materiałów przekazanych studentom przez prowadzącego wykłady i ćwiczenia projektowe. Może też korzystać z aplikacji komputerowych wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń projektowych.

8. Informacja dotycząca niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się:

• Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się skutkuje przerwaniem procesu weryfikacji z wystawieniem oceny niedostatecznej.

9. Informacja dotycząca zgody lub braku zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć: nie dopuszcza się rejestrowania dźwięku i obrazu podczas zajęć.

10. Informacja dotycząca zasad i terminu wglądu przez studentów do ocenionych prac:

oceniający prace zapewnia wgląd do ocenionych prac na zajęciach po ogłoszeniu wyników sprawdzianów oraz w czasie trwania semestru w terminach konsultacji.

11. Inne dodatkowe informacje niezbędne w realizacji zajęć, zgodne z Regulaminem studiów PW: Osiąganie efektów uczenia się zapisane w karcie przedmiotu identyfikowane jest poprzez krótkie formy zadań i testów oraz sposób przedstawiania zagadnień problemowych przez studenta – w czasie obrony opracowań projektowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)