Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych - laboratorium 7190-TCTPE-MZP-0265
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych - laboratorium 7190-TCTPE-MZP-0265
Zajęcia rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy (2020Z) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 15:15
sala GG-64
Budynek GG Płock jaki jest adres?
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:00
sala GG-64
Budynek GG Płock jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Gościniak, Paweł Grabowski, Aneta Lorek
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych będzie sprawdzana. Podczas laboratorium dopuszczalna jest jedna nieobecność, którą należy usprawiedliwić. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienie nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności. Pracownię, na której student był nieobecny musi odrobić na pracowni poprawkowej lub w innym, uzgodnionym z prowadzącym terminie.

2. Efekty uczenia się przypisane do laboratorium będą weryfikowane podczas ustnych kolokwiów oraz poprzez sprawozdania.

3. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywna ocena z 3 ustnych kolokwiów i 3 przygotowanych sprawozdań. Student ma prawo do poprawy niezaliczonego kolokwium podczas zajęć poprawkowych, a także w innym, dodatkowym terminie (ale o możliwości wyznaczenia terminu dodatkowego decyduje prowadzący dane zajęcia). Student jest obowiązany do złożenia poprawnie wykonanego sprawozdania w ciągu 14 dni od daty wykonania ćwiczenia w wersji elektronicznej (przesłanie na adres e-mail prowadzącego zajęcia). W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, student jest obowiązany zrealizować ćwiczenie laboratoryjne na zajęciach poprawkowych. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych w trakcie zajęć.

4. Ocena z kolokwium ustnego jest przekazywana do wiadomości studentów bezpośrednio po kolokwium oraz za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Ocena ze sprawozdania jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 7 dni po oddaniu sprawozdania. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS. Student może poprawiać tylko oceny niedostateczne otrzymane z kolokwiów oraz sprawozdań w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest wyłącznie w trakcie trwania semestru.

5. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze kolokwium ustnego powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

6. Zgodnie z § 19 punkt 4 Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej: Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

9. Student bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pracowni, w której realizowane jest dane ćwiczenie laboratoryjne.

10. Studentki w ciąży oraz matki karmiące nie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach laboratoryjnych z przedmiotu: Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.